Position of the Local Development Fee in the System of Local Taxes and Fees in the Slovak Republic

Keywords: development fee, Slovakia, local taxes and fees, municipal budget, municipal income

Abstract

In the article, the authors focused on the application of the most recently introduced optional local fee in the Slovak Republic, namely the local development fee. Since 2017, the income from the fee has been a source of funding for the municipalities that have introduced it in their territory by a generally binding ordinance. The article aims to identify the position and budgetary significance of this fee and to evaluate its development in the period since its introduction, at the national level in Slovakia in comparison with the trend in the capital of Slovakia - Bratislava. The authors conclude that the fee is being imposed by a permanently rising number of municipalities and increasing incomes from the fee are observed. The importance of the fee as a source of funding was identified at a case-to-case level, even though its significance at the overall level of Slovakia is yet low.

References

Bujňáková, M. (2018) Finančné problémy fungovania obcí a miest v Slovenskej republike a možnosti ich riešenia, In: Ura, M., Feret, E. & Pieprzny, S. (eds.) Zagadnienia bezpieczeństwa i porzadku publicznego w jednostkach samorzadu terytorialnego (Rzeszów: RS Druk Rzeszów), pp. 580-590.

Bunnell, G. (1994) Pros and Cons of paying for growth with impact fees, A Newsletter of Department of Agricultural Economics, University of Wisconsin-Madison and Community, Natural Resource and Economic Development Programs, no. 207, available at: https://api.aae.wisc.edu/pubs/pdf/cenews/ce207.pdf (September 29, 2022).

Devera, Z. (2015) Obce budú za nové stavby chcieť poplatok. Investorom sa to nepáči, Reality (November 24, 2015), available at: https://reality.trend.sk/realitny-biznis/obce-budu-nove-stavby-chciet-poplatok-investorom-to-nepaci (November 20, 2022).

Explanatory report to Act No. 447/2015 Coll. on the Local Development Fee and amending of certain acts, available at: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=417766 (November 15, 2022).

Falath, J. (2016) Nový zákon o miestnom poplatku za rozvoj účinný od 1.11.2016, epravo.sk, (October 28, 2016), available at: http://www.epravo.sk/top/clanky/novy-zakon-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj-ucinny-od-1112016-3514.html (November 16, 2016).

Hanusz, A., Czerski, P., Hanusz, A., Musiał, M., Niezgoda, A. & Szczęśniak, P. (2015) Źródła finansowania samorządu terytorialnego (Warsaw: Wolters Kluwer).

Hudáková, J. (2016) Incidence of Local Development Fee: Theory and Evidence, In: Štefko, R., Frankovský, M. & Fedorko, R. (eds.) Management 2016: International Business and Management, Domestic Particularities and Emerging Markets in the Light of Research (Prešov: University of Prešov), pp. 241-245.

Hulkó, G. & Fehér, J. (2021) Hungary, In: Radvan, M., Franzsen, R., McCluskey, W. J. & Plimmer, F. (eds.) Real Property Taxes and Property Markets in Cee Countries and Central Asia (Maribor: Institute for Local Self-Government Maribor), pp. 143-176, https://doi.org/10.4335/2021.6.

Ihlanfeldt, K. & Shaughnessy, Z. M. (2004) An empirical investigation of the effects of impact fees on housing and land markets, Regional Science and Urban Economics, 34(6), pp. 639-661.

Inštitút urbánneho rozvoja (2016) Analýza Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR) k zákonu č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, available at: http://media.wix.com/ugd/2f1d9d_c21c209c3cb44bc593eae494efcf9c6c.pdf (November 15, 2022).

Klimovský, D. & Nemec, J. (2021) Local Self-Government in Slovakia, In: Brezovnik, B., Hoffmann, I. & Kostrubiec, J. (eds.) Local Self-Government in Europe (Maribor: Institute for Local Self-Government Maribor), pp. 355-382, https://doi.org/10.4335/978-961-7124-00-2.

Król, K., Gawroński, K., Halva, J. & Pagáč, J. (2017) A Betterment Levy in Poland and a “Fee Payable To Development” in the Slovak Republic – Differences and Similarities, Acta Scientarium Polonorum Formatio Circumiectus, 16(2), pp. 137-146, http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.137.

Kuľka, M., Adamovič, L., Ištoková, I., Karabinoš, S. & Marušinec, J. (2022) Miestne dane a poplatky ako nástroj na skvalitnenie života obyvateľov miest a obcí, available at: https://www.zmos.sk/miestne-dane-a-poplatky-ako-nastroj-na-skvalitnenie-zivota-obyvatelov-miest-a-obci-oznam/mid/419520/.html (September 10, 2022).

Liptáková, K. & Rigová, Z. (2021) Financial Assumptions of Slovak Municipalities for their Active Participation in Regional Development, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(4), pp. 312-330, http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(18).

Maličká, L. (2021) Financial Autonomy of Local Governments in the Slovak Republic: A Panel Data Investigation, Ekonomický časopsi, 69(7), pp. 669-686.

Mazúr, J. & Hlinka, T. (2020) Miestny poplatok za rozvoj po 4 rokoch: návrh na úpravu, In: Szakács, A., Durec Kahounová, M. & Senková, S. (eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 (Bratislava: Comenius university in Bratislava), pp. 327-341.

Mikušová Meričková, B., Majerík, M. & Lendvorský, M. (2021) The problem of corruption in the contracting out of public services - the case of Slovakia, Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis, 24(2), pp. 75-90, http://dx.doi.org/10.32725/acta.2021.008.

Ministry of finance of SR (2022) Hospodárenie obcí a vyšších územných celkov za rok 2021, available at: https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/uzemna-samosprava/ (September 19, 2022).

Munk, R. (2017) Dar obci “za vydanie stavebného povolenia”, In: Gábriš, T. (ed.) Korupcia interdisciplinárne. Zborník z príspevkov z konferencie Právo a ekonómia: výzvy a príležitosti (Bratislava: Wolters Kluwer), pp. 51-60, available at: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/obrazky/Zbornik_prispevkov_Korupcia_interdisciplinarne_ebook.pdf#page=51 (September 28, 2022).

Nováková, M. (2016) Poplatok za rozvoj. Ceny nehnuteľností porastú! Varuje Inštitút urbánneho rozvoja, available at: http://www.iur.sk/media/a542/file/item/sk/0000/asb_oktober.hEJI.pdf (November 16, 2016); cit. in: Poliak, L. (2016) Local fee on development, MMK 2016: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (Hradec Králové: Magnanimitas), pp. 547-553.

Pál, A. & Radvan, M. (2022) Financial Autonomy of the Local Self-governments in the Countries of the Visegrad Group in the Context of the European Charter of Local Self-government, Lex Localis – Journal of Local Self-Governemnt, 20(3), pp. 1143-1169, https://doi.org/10.4335/20.4.1143-1169(2022).

Papcunová, V., Hudáková, J., Štubňová, M. & Urbaníková, M. (2020) Revenues of Municipalities as a Tool of Local Self-Government Development (Comparative Study), Administrative Sciences, 10(4), p. 101, https://doi.org/10.3390/admsci10040101.

Paulovičová, L. & Briatka, P. (2017) Developeri (alebo kupujúci) budú platiť poplatok za rozvoj, Buildustry, 1(1), pp. 4-5.

Peterson, G. E. (2009) Unlocking Land Values to Finance Urban Infrastructure (Washingon DC: The World Bank).

Poliak, L. (2016) Local fee on development, MMK 2016: mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (Hradec Králové: Magnanimitas), pp. 547-553.

Popovič, A. (2016a) Reflection on the Local Fee for Development, In: Gliniecka, G., Drywa, A., Juchniewicz, E. & Sowiński, T. (ed.) Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government (Varšava: CeDeWu), pp. 57-68.

Popovič, A. (2016b) Zamyslenie sa nad miestnym poplatkom za rozvoj, Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax, 68(11), pp. 1263-1276.

Radvan, M. (2012) Místní daně (Praha: Wolters Kluwer).

Radvan, M. (2015) System of Tax Law, In: Radvan, M. (ed.) System of Financial Law: System of Tax Law (Brno: Masaryk university), pp. 18-28.

Radvan, M. (2019) Municipal charges on communal waste: do they compete with the immovable property tax?, Journal of Financial Management of Property and Construction, 24(2), pp. 148-165, https://doi.org/10.1108/JFMPC-02-2018-0007.

Románová, A., Radvan, M. & Schweigl, J. (2019) Constitutional Aspects of Local Taxes in the Slovak Republic and in the Czech Republic, Lex localis - Journal of Local Self-Government, 17(3), pp. 591-616, https://doi.org/10.4335/17.3.591-616(2019).

Rožová, L. (2018) Miestny poplatok za rozvoj ako nový zdroj príjmu územnej samosprávy, In: Palúš, I., Mitaľ, O. & Žofčinová, V. (ed.) Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte part II. (Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice), pp. 258-268.

Slack, E. (2006) Alternative Approaches to Taxing Land and Real Property, In: Bird, R.M. & Vaillancourt, F. (eds.) Perspectives on Fiscal Federalism (Washington DC: The World Bank), pp. 197-224.

Statute of Bratislava, the Capital City of Slovak Republic, as amended.

Statute of the City of Košice, as amended.

Suchánek, J., Zaťovič, M., Choma, I. & Robl, O. (2016) Poplatok za rozvoj sa bude platiť aj pri obnove budov, ASB (April 12, 2016), available at: https://www.asb.sk/biznis/sprava-budov/poplatok-za-rozvoj-sa-bude-platit-aj-pri-obnove-budov (November 21, 2022).

Štrkolec, M. (2019) Štát vs. územná samospráva (limity miestnych daní), In: Babčák, V., Popovič, A. & Sábo, J. (ed.) 3. Slovak-czech days of tax law (Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice), pp. 335-346, available at: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/3-slovensko-ceske-dni-danoveho-prava-web.pdf (August 29, 2022).

Thuronyi, V., Brooks, K. & Kolozs, B. (2016) Comparative Tax Law (Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer).

Vartašová, A. (2021) Miestne dane v krajinách Vyšehradskej štvorky, In: Liptáková, K. (ed.) Miestne dane v krajinách Vyšehradskej štvorky (Prague: Leges), pp. 127-186.

Vartašová, A. & Červená, K. (2022) Real Property Tax in the Countries of Visegrad Group – Comparative View, Studia Iuridica Lublinensia, 31(1), pp. 191-211, https://doi.org/10.17951/sil.2022.31.1.191-211.

Vernarský, M. (2019) Current Stateʼs Attitude Towards Municipal Self-Government in Slovakia, Slovak Journal of Political Sciences, 19(2), pp. 49-74. https://doi.org/10.34135/sjps.190203.

Yinger, J. (1998) The Incidence of Development Fees and Special Assessments, National Tax Journal, 51(1), pp. 23-41.

Žárska, E. (2020) Nový nástroj pre miestny rozvoj v Slovenskej republike, In: Klímová, V. & Žítek, V. (eds.) XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (Brno: Masaryk university), pp. 182-189, https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-23.

ZMOS (2020) Samosprávy sú pri poplatku za miestny rozvoj opatrné (June 2, 2020), available at: https://www.zmos.sk/samospravy-su-pri-poplatku-za-miestny-rozvoj-opatrne--oznam/mid/405616/.html (September 25, 2022).

Published
2023-07-05
Section
Article