The Legal Aspects of Activities Taken by Local Authorities to Promote Sustainable Development Goals: Between Global and Regional Regulations in Poland

  • Krzysztof Orzeszyna The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law https://orcid.org/0000-0003-0733-6028
  • Robert Tabaszewski The John Paul II Catholic University of Lublin, Department of Human Rights and Humanitarian Law
Keywords: sustainable development law, regional government, local authorities, Poland, sustainable development goals

Abstract

This article examines the role of local authorities in promoting the sustainable development goals set out in the United Nations 2030 Agenda. The main aim was to analyse the legal aspects of activities taken by local authorities obliged to promote SDGs with the use of global and regional regulations, using the example of Poland. The adoption of the 2030 Agenda has damaged the current, ineffective model of Implementation of Sustainable Development. The present study discusses the Polish approach to sustainable development, including the experience and tasks of Polish municipalities, poviats, and voivodships in the field of sustainable development strategies as well as the prospects of implementing the goals of the new 2030 Agenda. The critical analysis of the legal aspects of activities taken by local authorities confirmed the thesis that the global solutions proposed in the 2030 Agenda are at least partially compatible with local legal regulations.

References

Błasiak-Nowak, B. & Rajczewska, M. (2018) Preparedness for Implementation of the 2030 Agenda in Poland Sustainable Development Goals, Kontrola Państwowa, 63(5), pp. 70-83, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3f14ceaf-fe4f-43eb-acca-2a0e61d9a8ae/c/70-83.pdf (January 10, 2021).

Błaszak, M. (2019) Budżet obywatelski w Polsce i dylematy z nim związane, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny, 3(81), pp. 203-220, https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.13.

Bukowski, Z. (2005) Pojęcie zrównoważonego rozwoju w prawie polskim, In: Papuziński, A. (ed.) Zrównoważony rozwój: od utopii do praw człowieka (Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta), pp. 104-117.

Bukowski, Z. (2009) Zrównoważony rozwój w systemie prawa (Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”).

Ciechnowicz-McLean, J. (2019) Modern Problems of the Environmental Protection Law, Studia Prawnoustrojowe, 43, pp. 35-50.

Complak, K. (2014) Art. 5, In: Haczkowska, M. (ed.) Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa:LexisNexis), pp. 18-19.

Czuryk, M. & Kostrubiec, J. (2019) The legal status of local self-government in the field of public security, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 41(1), pp. 33–47, https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.3.

Deželan, T., Maksuti, A. & Uršič, M. (2014) Capacity of Local Development Planning in Slovenia: Strengths and Weaknesses of Local Sustainable Development Strategies, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 3(12), https://doi.org/10.4335/12.3.547-573.

Deželan, W.L. (2018) Handbook of Sustainability Science and Research (Springer: Cham).

Giordano, K. (2005) Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce (Lublin: KUL).

Grabowska, G. (2001) Polityka ekologiczna wspólnoty europejskiej wyzwania dla polski w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 34, pp. 79-96.

Grodzicki, M., Janyst, T. & Muszyński, K. (2016) Wyzwania rozwojowe Polski. Czy Plan Morawieckiego może im zaradzić? (Warszawa: Fundacja Kaleckiego).

Hees, S.R., (2014) Sustainable Development in the EU: Redefining and Operationalizing the Concept, Utrecht Law Review, 10(2), pp. 59-76, https://doi.org/10.18352/ulr.269.

Kaczmarek, G. (2005) Czy strategie rozwoju lokalnego są strategiami zrównoważonego rozwoju?, In: Papuziński, A. (ed) Zrównoważony rozwój: od utopii do praw człowieka (Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta), pp. 168-184.

Karpiuk, M. (2019) Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, Studia Iuridica Lublinensia, 2(24), pp. 27-39.

Kasprzak, K. (2000) Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku, Przegląd Komunalny, 10, pp. 30-31, available at: www.bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0012-0022 (January 10, 2021).

Kenig-Witkowska, M. (1998) Koncepcja „sustainable development” w prawie międzynarodowym, Państwo i Prawo, 8(45), pp. 79-96.

Kostrubiec, J. (2018) Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 16(5), pp. 35-42, available at http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br54a_04kostrubiec.pdf (January 10, 2021).

Kostrzewa, K. & Piasecki, P. (2009) Approaches to Sustainable Development in Poland, Dans L'Europe en Formation, 2(352), available at: https://doi.org/10.3917/eufor.352.0181 (January 10, 2021).

Kozłowski, S. (2005) Przyszłość ekorozwoju (Lublin: KUL).

Krzywoń, A. (2012), Konstytucja RP a środowisko, Państwo i Prawo, 8, pp. 3-17.

Legutko-Kobus, P. (2011) Rozwój zrównoważony w strategiach lokalnych, Studia KPZK, 142, pp. 176-187.

Legutko-Kobus, P. (2018) Partycypacja jako element programowania rozwoju lokalnego, Studia z Polityki Publicznej, 3, pp. 45-58.

Legutko-Kobus, P. (2017) Social capital as a determinant of implementation of sustainable development, Mazowsze Studia Regionalne, 22, pp. 61-70.

Leśkiewicz, K. (2020) Influence of the EU Climate and Energy Framework and Trade Policy on Implementation of Permanently Sustainable Forestry – Legal Aspects, Studia Iuridica Lublinensia, 2(29), pp. 69-81, http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.2.69-81.

Lisicka, H. (2005) Zasada zrównoważonego rozwoju w polityce państwa, In: Papuziński, A. (ed.) Zrównoważony rozwój: od utopii do praw człowieka (Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta), pp. 246-258.

Łobos-Kotowska, D. (2020) Territorial Utilitarian Protection of Agricultural Land in Areas within the Administrative Boundaries of Towns and Cities (Urban Areas), Studia Iuridica Lublinensia, 2(29), pp. 99-110, https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.2.99-110.

Karpiuk, M. (2019) Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, Studia Iuridica Lublinensia, 2(24), pp. 27-39.

Mandeli, M. & Sabato, S. (2021) Integrating the Sustainable Development Goals into the European Semester: a governance conundrum for the von der Leyen Commission?, In: Vanhercke, B., Spasova, S. & Fronteddu B. (ed) Social policy in EU: state of play 2020. Facing the pandemic (Brussels: European Trade Union Institute & European Social Observatory), pp. 113-132.

McGoldrick, D. (1996) Sustainable Development and Human Rights: An Integrated Conception, International and Comparative Law Quarterly 45(4), pp. 796-818, https://doi:10.1017/S0020589300059704.

Milutinovic, S. & Jolovic A. (2010) Building Capacity for Sustainability: Strategic Planning Processes for Local Sustainable Development Practices in Western Balkan, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 3(8), pp. 293-311, https://doi.org/10.4335/8.3.293-311.

Nahtigal, M. (2013) European Regional Disparities: The Crucial Source of European unsustainability, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 3(11), pp. 601-614, https://doi.org/10.4335/11.3.601-614.

Orzeszyna, K. (2007) Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze (Lublin: KUL).

Orzeszyna, K. (2009) Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Teka Komisji Prawniczej, Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, 2, available at http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw2/Orzeszyna.pdf (January 10, 2021).

Orzeszyna, K. (2013) Prawo do dobrej administracji, In: Karpiuk, M. & Kitler. W. (eds.) Nauka administracji (Warszawa: Difin), pp. 28-38.

Orzeszyna, K., Skwarzyński, M. & Tabaszewski, R. (2020) Prawo międzynarodowe praw człowieka (Warszawa: C.H. Beck).

Pličanič, S. (2019) Sustainable Urban Development, Land-use Planning and Public-private Partnership, Lex Localis - fJournal of Local Self-Government, 4(17), pp. 1081-1095, https://doi.org/10.4335/17.4.1081-1095.

Pličanič, S. (2020) Happiness, Love, Sustainable Development, and the Law: The Concept of a New Social Model and the Role of State and Law, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 2(18), pp. 395-420, https://doi.org/10.4335/18.2.395-420.

Polish Deal Programme (Polski Ład. Program) (2021), available at http://polskilad.pis.org.pl/files/Polski_Lad.pdf (January 2021).

Przybojewski, J. (2005) Konstytucyjne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju. In: Papuziński, A. (ed.) Zrównoważony rozwój: od utopii do praw człowieka (Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta), pp. 303-325.

Pyć, D. (2006) Prawo zrównoważonego rozwoju (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego).

Radchenko, K. (2020) From Smart Cities to Smart Regions: Regional Economic Specialization As a Tool for Development and Inclusion, Central and Eastern European eDem and eGov Days, 338, https://doi.org/10.24989/ocg.v.338.1.

Równy K. (2018) The foundations of the polish study of law on sustainable development in environmental protection and for keeping international and domestic peace and security, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 8(2), pp. 346-359.

Safjan, M. & Bosek, L. (2020) Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86 (Warszawa: C.H. Beck).

Scholz, I. (2020) Reflecting on the Right to Development from the Perspective of Global Environmental Change and the 2030 Agenda for Sustainable Development. In: Kaltenborn, M., Krajewski & M., Kuhn H. (eds) Sustainable Development Goals and Human Rights. Interdisciplinary Studies in Human Rights. (Springer: Cham), https://doi.org/10.1007/978-3-030-30469-0_11.

Sommer, J. (2005) Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju, In: Papuziński, A. (ed.) Zrównoważony rozwój: od utopii do praw człowieka (Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta), pp. 76-92.

Stewart, F. (2015) The Sustainable Development Goals: A comment, Journal of Global Ethics 11(3), https://doi.org/10.1080/17449626.2015.1084025.

Tabaszewski, R. (2017) Právo pacienta na pastorační péči ve světle předpisů mezinárodního práva, Revue Církevního Práva /Church Law Review, 4(69), pp. 45-56.

Tabaszewski, R. (2019a) Achieving the Sustainable Development Goals in Europe and East Asia: role of regional organizations in monitoring right to good health and well-being, Ius Novum 2(13), pp. 250-269, https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.25/r.k.tabaszewski.

Tabaszewski, R. (2020) The role of local and regional authorities in prevention and control of NCDs: the case of Poland, BMC International Health and Human Rights 20(17), https://doi.org/10.1186/s12914-020-00238-8.

Tabaszewski, R. (2019b) Health as a Value in the Integration Policies of European and East Asian Countries. A Historical and Legal Perspective, Journal of European Integration History/Revue d'histoire de l'intégration européenne/Zeitschrift für Geschichte der Europäischen Integration 1(25), pp. 99-110, https://doi.org/10.5771/0947-9511-2019-1-99.

Ura, E. (2019) Sustainable Development as a Constitutional Value, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 6(52), pp. 229-339.

Wrzosek, S. (2007) Geneza uregulowań prawnych dotyczących realizacji zrównoważonego rozwoju, In: Kozłowski, S. & Haładyj, A. (eds) Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie (Lublin: Wydawnictwo KUL 2007), pp. 16–17.

Zadroga, A. (2016) Sustainable development jako paradygmat rozwoju, In: Tabaszewski, R., Sawicki, K. & Błachut, A. (eds) Przestrzenie badawcze młodych naukowców: inspiracje, innowacje, wdrożenia. (Lublin: Wydawnictwo KUL), pp. 11-24.

Ziemblicki, B. (2016) Zrównoważony Rozwój z Perspektywy Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 452, pp. 149-161, https://doi.org/10.1561 l/pn.2016.452.13.

Published
2021-10-31
Section
Article