Influence of Hybrid Legal Institutions on the Management in Local Government on the Example of the Institution of Public-Private Partnership

  • Bartosz Liżewski Maria Curie-Skłodowska University (Lublin), Faculty of Law and Administration
  • Jarosław Czerw The Jan Kochanowski University (Kielce), Faculty of Law and Social Sciences
Keywords: hybrid legal institution, public-private partnership, local government, governance model, Poland

Abstract

The basis for the matter discussed herein is the presentation of a new paradigm in modern law, i.e. the creation of hybrid legal institutions. The specificity of this construct consists in the combination of elements of public law and private law in order to achieve mutual benefits. Meeting these two interests is perfectly illustrated by the institution of public-private partnership. The essence of the partnership is the implementation of infrastructural projects in the public sphere by a private entity. A detailed analysis of this institution gives grounds to propose a thesis about the need to change the model of management in local government. The inclusion of private entities in the performance of tasks in the public sphere forces the verification of the traditional way of managing the local government staff.  The participatory execution of tasks as part of hybrid legal institutions forces the officials to become more professional.  This is the only way the public interest can be safeguarded in a public-private venture.

References

Agopszowicz, A. (1994) Zarys prawa samorządu terytorialnego (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Agopszowicz, A. & Gilowska, Z. (1999) Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz (Warszawa: C.H. Beck Wydawnictwo Polska).

Asay, C. D. (2016) Intellectual Property Law Hybridization, University of Colorado Law Review, 87(1), pp. 65-142,

Bukowski, Z. Jędrzejewski, T. & Rączka, P. (2003) Ustrój samorządu terytorialnego (Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”).

Buława P., Szmit K. (2012) Ekonomiczna analiza prawa (Warszawa: Wolters Kluwer).

Byjoch, K. Sulimierski, J. & Tarno, P. (2000) Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa (Warszawa: LexisNexis).

Cieślak, R. (ed.) (2014) Partnerstwo publiczno-prywatne. 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji (Warszawa: Wolters Kluwer).

Cybulska, R. (2007) Komentarz do art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, In: Dolnicki, B. (ed.) Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz (ABC: LEX).

Cybulska, R. (2012) Komentarz do art. 14 ustawy o samorządzie województwa, In: Dolnicki, B. (ed.) Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz (WKP: LEX).

Cyfert, Sz. & Szumowski, W. (2015) Dobre praktyki zarządzania w administracji samorządowej, Nauki o zarzadzaniu, 4(25), pp. 38-59.

Czerw, J. (2014) Wybór organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego - analiza aktualnego stanu prawnego i propozycje zmian w wybranych obszarach, Przegląd Prawa Publicznego, 7-8, pp. 178-187.

Czerw, J. (2018) Recruitment as a way of employing self-government employees in clerical positions in Poland, International Journal of Legal Studies, 1(3), pp. 47-60.

Czerw, J. (2020) Legal position of the regional electoral commission for conducting voting in the circuit and the regional electoral commission for determining the results of voting in the circuit - de lege lata and de lege ferenda postulates in the light of the 2018 local self-government elections, Studia Iuridica Lublinensia, 29(4), pp. 31-44, https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.31-44.

Czerw, J. (2020) Wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach pracowniczych – wnioski de lege ferenda, Samorząd Terytorialny, 5, pp. 25-35.

Czerw, J. (2014) Ustrój i funkcjonowanie rad i zarządów powiatów. Stan aktualny i postulaty zmian (w wybranych obszarach) (Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji).

Czerw, J. & Świerczyński, P. (2020) Change of Composition of Voivodeship Board as a Result of Changing Its Statue in the Context of Keeping Principles of Polish Structural Administrative Law, Studia Iuridica Lublinensia, 29(5), pp. 41-63, https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.5.41-63.

Dobosz, P. (2015) Dylematy konstrukcyjne samorządności terytorialnej w Polsce w kontekście przestrzegania w przez państwo wymogów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, In: Ofiarska M. (ed.) Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego (Szczecin: Uniwersytet Szczeciński).

Dolnicki, B. (2019) Samorząd terytorialny (Warszawa: Wolters Kluwer Polska).

Finke, J. (2014) Concepts, Hybridization, Principles, and the Rule of Law: New Literature on International Monetary and Financial Law, I.CON, 12(4), pp. 1054-1070.

Fisher, R. & Ury, W. (1990) Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się (Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne).

Florek, L. (ed.) (2016) Powszechne a szczególne prawo pracy (WK, LEX).

Grzybowska, M. (2006) Samorząd miejski w II Rzeczypospolitej, Samorząd Terytorialny, 6, pp. 7-23.

Hauser, R. (1939) Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych (Warszawa).

Helios, J. (2013) Publicyzacja prawa prywatnego – prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim, Przegląd Prawa i Administracji XCII, (Wrocław: Acta Uniwersitatis Wratislaviensis), pp. 11-36.

Hermaszewski, J. (2013) Analiza skuteczności stosowania nowoczesnych instrumentów wspomagania zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na tle wyzwań stawianych administracji publicznej, Zarządzanie Publiczne, 21(1), pp. 43-56.

Kaczor, J. (2019) Podmiotowość prywatnoprawna. Wolność – racjonalność – odpowiedzialność (Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa).

Kisiel, W. (2003) Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce (Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

Korbus, B. (ed.) (2010) Partnerstwo publiczno – prywatne. Poradnik (Warszawa), p. 21.

Korybski, A. & Leszczyński, L. (2015) Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii (Warszawa: Wolters Kluwer).

Kurzyna-Chmiel, D. (2020) Samorząd terytorialny - teraźniejszość i wnioski na przyszłość, Samorząd Terytorialny, 9, pp. 7-15.

Lewandowski, T. (2011) Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego (LEX/el., LEX).

Liżewski, B. & Liżewski M. (2018) Public-Private Partnership and the Institution of Mediation, Studia Iuridica Lublinensia, 27(3), pp. 197-213, https://doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.197-213.

Liżewski, B. (2018) Praw publiczne a prawo prywatne – wybrane uwagi teoretyczne na temat hybrydyzacji instytucji prawnych, Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), p. 47-63.

Łakomy, M. (2012) Istota i rozwój rynku partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 30, pp. 65-77.

Martysz, C. (2007) Komentarz do art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym, In: Dolnicki, B. (ed.) Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz (ABC, LEX).

Mączyński, M. (2012) Organizacyjno – prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945. Ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa (Kraków: PROMO), p. 147- 244.

Mroczka, K. (2015) Samorządowa służba cywilna – szansa dla obywateli czy zagrożenie dla samorządności? Wnioski z badania jakościowego, In: Ćwiklicki, M. (ed.) Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego (Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Moll, T. (2011) Podział zadań między jednostki samorządu terytorialnego, Przegląd Prawa Publicznego, 1, pp. 59-69.

Najwyższa Izba Kontroli (2020) Realizacja przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego (Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli)

Piasecki, A.K. (2009) Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN).

Pierścionek, Z. (1997) Strategie rozwoju firmy (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe).

Pijewski, M. (2012) Założenia reformy administracji publicznej z 1998 roku ze szczególnym uwzględnieniem województwa samorządowego, Przegląd Prawa Publicznego, 5, pp. 94-108.

Płażek, S. (2010) Wymogi niekaralności funkcjonariuszy publicznych, Przegląd Prawa Publicznego, 7-8, pp. 131-153.

Prusek, A. (2001) Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych, In: Harańczyk, A. (ed.) Samorząd terytorialny. Zadania – gospodarka – rozwój (Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu), pp. 261-279.

Rycak, A. (2016) Komentarz do art. 36 i 37 ustawy o pracownikach samorządowych, In: Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, wyd. II (WK, LEX).

Sienkiewicz, M.W. (2011) Samorząd powiatowy w Polsce. Założenia i realizacja (Lublin: Wydawnictwo UMCS).

Sikora, K. (2012) Samorząd województwa, In: Szmulik, B. (ed.) Miaskowska – Daszkiewicz, K. Administracja publiczna, Tom III, Ustrój administracji samorządowej. Komentarz (Warszawa: C.H. Beck), pp. 415-512.

Simon, W. H. (2001) The Community Economic Development Movement: Law, Business, and the New Social Policy (Durham: Duke University Press).

Skrzydło, W. (2013) Komentarz do art. 164 Konstytucji RP, In: Skrzydło, W. (ed.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII (LEX).

Stelina, J. (2016) Komentarz do art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, In: Rycak, A., Rzcak, M., Stelina, J. & Jerzy, S. (eds) Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, wyd. II (WK, LEX).

Sześciło, D. (2012) Niemiecki Neues Steuerungsmodell. Nowe zarządzanie publiczne w samorządzie lokalnym, Samorząd Terytorialny, 5, pp. 45-52.

Szewc, A. (2008) Komentarz do art. 11 ustawy o samorządzie województwa, In: Szewc, A. (ed.) Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz (ABC, LEX).

Szewc, A. (2008) Komentarz do art. 41 ustawy o samorządzie województwa, In: Szewc, A. (ed.) Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz (ABC, LEX).

Szewczyk, H. (2011) Glosa do wyroku SN z dnia 16 października 2009 r., I PK 85/09, Orzecznictwo Sądów Polskich no. 11, p. 119.

Szmit, J. (2011) Pojęcie pracownika samorządowego (uwagi de lege lata), Samorząd Terytorialny, 3, pp. 5-14.

Tuleja, P. (2019) Komentarz do art. 15 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, In: Tuleja, P. (ed.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (WKP, LEX).

Ura, E. (1995) Pozycja prawna pracowników terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego (Lublin: Wydawnictwo UMCS).

Volumina Legum vol. IX (1889) (Kraków: Akademii Umiejętności), pP. 215-219, 220-225.

Wierzbica, A. (2012) Samorząd powiatu, In: Szmulik, B.(ed.) Miaskowska – Daszkiewicz, K. Administracja publiczna, Tom III, Ustrój administracji samorządowej. Komentarz (Warszawa: C.H. Beck), p. 380.

Wytrążek W. (2009) Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski).

Zachariasz, I. (2016) Prawo w ujęciu strukturalnym. Studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo publiczne i prawo prywatne (Warszawa: Wolters Kluwer).

Zimmerman, J. (2013) Aksjomaty prawa administracyjnego (Warszawa: Wolters Kluwer Polska).

Published
2021-07-22
Section
Article