Cooperation of the Central Government, Local Government and Self-Government of Legal Professionals in Organising the System of Legal Aid in Poland

  • Arkadiusz Bereza Maria Curie-Skłodowska University (Lublin), Faculty of Law and Administration
Keywords: legal aid, district, district head, province governor, minister of justice, Poland

Abstract

A deliberately organised system of legal aid financed by the State was introduced in Poland under the Act of 5.8.2015 and is based on the cooperation between local government units and legal professional self-government, under supervision by the bodies of public government which finance this task. The legislature uses for this purpose the solutions that are already known in administrative law, i.e. contract for the performance of a public task, grant for the performance thereof, agreement between local government units and bodies of legal professional self-government organizations, agreements with third parties providing a public service.

References

Banaś S. (2016) Bezpłatna pomoc prawna jako podstawa ścierania się interesów różnych grup społecznych, Przegląd Prawa Publicznego, 7-8, pp. 213-222.

Bandarzewski K. (2017) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej jako zadanie zlecone powiatowi, In: Stec, M. & Płażek, S. (eds.) Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego (Warsaw: Wolters Kluwer).

Bartnik, A. S. & Kowalska, K. J. (2019) Nieodpłatna pomoc prawna (Warsaw: Wolters Kluwer).

Bojarski Ł. (2014) Projekty ustaw dotyczących systemowych rozwiązań poradnictwa prawnego (2005-2012), In: Bojarski, Ł, Janik, P., Krześniak, E., Laskowska, M., Wiaderek, G. & Ziółkowska, M. (eds.) Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej dla potrzebujących. Zielona Księga (Warsaw: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), pp. 89-96.

Burdziej, S. & Dudkiewicz, M. (2013) Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Raport cząstkowy (Warsaw: Instytut Spraw Publicznych).

Czaja, J. (2011) Alternatywne modele nieodpłatnej pomocy prawnej – kierunki dotychczasowych prac, Biuletyn. Forum Debaty Publicznej, 2, pp.16-21.

Instytut Spraw Publicznych (2016) Raport końcowy z monitoringu funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy (Warsaw: Instytut Spraw Publicznych).

Kaczocha, M (2016) Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Komentarz (LEX).

Lach, D. E. (2016) Nieodpłatna pomoc prawna jako instrument zabezpieczenia społecznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(3), pp. 21-34, https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.3.

Minister Sprawiedliwości (2020) Ocena Ministra Sprawiedliwości z realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej za 2019 rok (Warsaw, Ministerstwo Sprawiedliwości); pobrane z: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14919,ocena-ministra-sprawiedliwosci-z-realizacji-zadan.html, 14.2.2021.

Najwyższa Izba Kontroli (2018) Funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. LOP.430.001.2018, (Warsaw: Najwyższa Izba Kontroli).

Niżnik-Dobosz I. (2013) Uwarunkowania cywilizacyjne pojęcia kontroli w prawie administracyjnym, In: Zimmermann, J. & Suwaj, P. J. (eds.) Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną (Warsaw: Wolters Kluwer), pp. 714-731.

Ozimek, M. (2016) Wybrane aspekty zorganizowania nieodpłatnej pomocy prawnej, In: Brzezińska-Rawa., A., May, J. & Sylwestrzak, D. (eds.) Bezpłatna pomoc prawna (Toruń: Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów), pp. 8-11.

Paxford, B., Rynkun-Werner, R. & Wasylkowska-Michór, M. (2016) Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Komentarz (Warsaw: C.H. BECK).

Ploszka, A. (2019) Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej (Warsaw: Wolters Kluwer).

Płażek, S. (2016) Nowe usługi powiatu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, In: Stec, M. & Mączyński, M. (eds.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice prowadzenia (Warsaw: Wolters Kluwer).

Przywora, B. (2019) Normatywny model przedsądowej pomocy prawnej w Polsce (Warsaw: C.H. BECK).

Przywora, B. & Wróbel, A. (2020) Poradnictwo obywatelskie w świetle badań prawnoporównawczych (Warsaw: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości).

Safjan, M. & Bosek, L. (eds.) (2016) Konstytucja RP, t. II, Komentarz. Art. 87-243 (Warsaw: C.H. BECK).

Stefaniuk, M. (2016) Społeczna potrzeba nieodpłatnej pomocy prawnej – beneficjenci regulacji ustawowej, Studia Iuridica Lublinensia, 25(3), pp. 867-879, http://doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.867.

Szmak, S. (2016) Dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości – wybrane modele, Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych, 22(3), pp. 77-89.

Świstak, M. (2014) System pomocy prawnej w Belgii, In: Bereza, A. (ed.) Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich. Belgia, Grecja, Islandia, Słowacja (Warsaw: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych).

Witkowska, A. (2012) Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i obywatelskich (Warsaw: Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS).

Published
2021-07-22
Section
Article