Synthetic Assessment of Financial Situation of Local Governments in Podkarpackie Voivodeship Compared with other Polish Provinces

  • Jolanta Zawora University of Rzeszow, Faculty of Economics, Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland.
Keywords: local self-government, financial situation, synthetic measure, Podkarpackie Voivodeship, Poland

Abstract

Interest in community finances stems from the role of local government in boosting and creating socioeconomic development. This article aims to compare the financial conditions of communities in Podkarpackie Voivodeship with other Polish provinces. In addition to measurement analysis, this study used multidimensional comparative analysis. The TOPSIS method was used because it enables synthetic assessment of financial situations. Calculated values of the measure showed that Podkarpackie’s communities were characterized by a worse financial situation than the rest of Poland. Podkarpackie’s communities were characterized by lower financial independence and lower capacity for undertaking their own investments.

References

Annoni, P. & Kozovska, K. (2010) EU Regional Competitiveness Index 2010, European Commission, Joint Research Centre (Luxembourg: Publications Office of the European Union).

Bartle, J. R., Ebdon, C. & Krane D. (2003) Beyond the property tax: Local government revenue diversification, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 15(4), pp. 622-648.

Bąk, A. (2016) Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 426, pp. 22-31, https://doi.org/ 10.15611/pn.2016.426.02.

Bieniasz, A. & Gołaś, Z. (2015) Kondycja finansowa gmin wiejskich Wielkopolski w latach 2007-2011, Journal of Agribusiness and Rural Development, 35(1), pp. 27-37, https://doi.org/ 10.17306/JARD.2015.3.

Bill of 8th March 1990 of commune local government (Journal of Laws of 2001, No. 142, item 1591).

Bill of 13th November 2003 of income of local governments (Journal of Laws of 2014, item 1115).

Bill of 30th June 2005 of public finance (Journal of Laws, No. 249, item 2104).

Bill of 27th August 2009 of public finance (Journal of Laws of 2013, item 885).

Constitution of Republic of Poland of 2nd April 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483).

Dijkstra, L., Annoni, P. & Kozovska, K. (2011) A new regional competitiveness index: Theory, methods and findings, (Brussels: European Commission, Directorate-General for Regional Policy).

Dziemianowicz, W., Dąbrowska, A. & Charkiewicz, J. (2016) Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2015 (Rzeszów: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego).

EUROSTAT (2007) New Cronos database European Communities, Global Competitiveness Report 2006-2007 (Luxembourg: EUROSTAT).

Filipiak, B. (2009) Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Warszawa: Difin).

Grabiński, T., Wydymus S. & Zeliaś A. (1989) Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych (Warszawa: PWN).

Groves, S. M., Godsey, W. M., & Shulman, M. A. (1981) Financial Indicators for Local Government, Public Budgeting & Finance, 1(2), pp. 5-19, https://doi.org/10.1111/1540-5850.00511.

Hellwig, Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4, pp. 307–327.

Hellwig, Z. (1981) Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, In: Welfe, W. (ed.) Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną (Warszawa: PWE).

Hendrick, R. (2004) Assessing and Measuring the Fiscal Health of Local Governments: Focus on Chicago Suburban Municipalities, Urban Affairs Review, 40(1), pp. 78-114, doi: 10.1177/1078087404268076.

Hwang, C. L. & Yoon, K. (1981) Multiple Attribute Decision Makin: Methods and Applications (Berlin; New York: Springer-Verlag).

Institute for Management Development (2015) IMD World Competitiveness Yearbook 2015; (Lausanne: IMD World Competitiveness Center).

Kornberger-Sokołowska, E. (2012) Finanse jednostek samorządu terytorialnego (Warszawa: LexisNexis).

Łukomska-Szarek, J. (2010) Wskaźnikowa ocena działalności inwestycyjnej samorządów terytorialnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 587 (26), pp. 573-582.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2011 (Warszawa: MRR).

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013) Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (Warszawa: MRR).

Ministerstwo Finansów (2015) Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 (Warszawa: MF).

Musgrave, R. A. (1983): Who Should Tax, Where, and What? In: McLure, C. E. (ed.) Tax Assignment in Federal Countries (Canberra: Centre for Research on Federal Financial Relations, Australian National University).

Poniatowicz, M. (2015) Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce, Nauki o Finansach, 1(22), pp. 11-30, doi: 10.15611/nof.2015.1.01.

Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012) Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: An Exploration. Public and Municipal Finance, 1(2), pp. 37-50.

Rivenbark, W. C., Roenigk, D. J. & Allison, G. S. (2009) Communicating Financial Condition to Elected Officials in Local Government Popular Government, 75(1), pp. 4-13.

Roszkowska, E. (2013) Analiza procesu negocjacji z wykorzystaniem procedury TOPSIS, Studia Ekonomiczne, 138, pp. 95-107.

Stanny, M. & Strzelczyk, W. (2015) Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(4), pp. 301-307.

Surówka, K. (2013) Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce (Warszawa: PWE).

Tarkowski, M. (2015) Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015 (Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową).

Tomczak, A. (2016) Pozycja konkurencyjna Polski a działania administracji publicznej, In: Gołębiowska, A. & Zientarski, B. (eds.) Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne (Warszawa: Senat Rzeczypospolitej Polskiej).

Wang, X., Dennis, L., & Tu, Y. S. J. (2007) Measuring Financial Condition: A Study of US States, Public Budgeting & Finance, 27(2), pp. 1-21, https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x.

Wiśniewski, M. (2011) Ocena zdolności kredytowej gminy (Warszawa: Difin).

World Economic Forum (2015) The Global Competitiveness Report 2015–2016 (Geneva: WEF).

Wysocki, F. (2010) Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich (Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Zawora, J. (2008) Samodzielność finansowa samorządu gminnego (Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski).

Published
2018-03-27
Section
Article