Integrity Plan: A Useful Measure for Curbing Corruption at National and Local Level

  • Jasna Fedran University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security
  • Bojan Dobovšek Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor
  • Branko Ažman Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor
  • Matevž Bren Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor
Keywords: corruption, integrity plan, public sector, state and local authorities, Commission for the Prevention of Corruption

Abstract

Corruption is a society disease necessitating a preventive approach. As it is both a national and a local issue, its treatment must be facilitated through national and local efforts. In view of the fact that the best remedy against it is integrity, this paper focuses on the concept of integrity plan, revealing the results of the thereto-related implementation efforts in the Slovenian public sector after the 2nd deadline for integrity plan submission. In general, integrity plan was acknowledged as a useful preventive anti-corruption measure well accepted by the state authorities but less by the local ones.

References

Anechiarico, F. (2010) Protecting integrity at the local level: the role of anticorruption and public management networks, Crime Law and Social Change, 53(1), 79-95, https://doi.org/10.1007/s10611-009-9216-y.

Arnone, M. & Leonardo Borlini, S. (2014) Governance, corruption, and effects on institutions, In: Arnone, M. & Leonardo Borlini, S. (eds.) Corruption. Economic Analysis and International Law (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.), pp. 153-179, https://doi.org/10.4337/9781781006139.

Brezovnik, B. & Oplotnik, Z. (2003) Fiskalna decentralizacija v Sloveniji: oris stanja, problematika in mednarodna primerjava (Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila).

Council of Europe (2014) Statement by Marin Mrčela, President of the Group of States against Corruption, on the occasion of International Anti-corruption Day - 9 December 2014. 8 December, available at: https://www.coe.int/en/web/greco/-/statement-by-marin-mrcela-president-of-the-group-of-states-against-corruption-on-the-occasion-of-international-anti-corruption-day-9-december-2014?desktop=true (November 7, 2017).

Dobovšek, B. (2006) Corruption, informal networks and integrity plans, In: Kreutner, M. (ed.) The corruption monster: Ethik, Politik und Korruption (Wien: Czernin Verlag), pp. 69-77.

Dobovšek, B. (2009a) Prevention of Corruption in Practice – Integrity Plans, In: Meško, G. & Kury, H. (eds.) Crime policy, crime control and crime prevention - Slovenian perspectives (Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor), pp. 253-277.

Dobovšek, B. (2009b) Prevencija korupcije (Podgorica: Uprava za kadrove Crne Gore).

Dobovšek, B. (2012) Korupcija v tranziciji (Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede).

Dobovšek, B. & Kordež, G. (2005) Načrti integritete kot prevencija korupcije, In: Lobnikar, B. (ur.) Dnevi varstvoslovja. 6. slovenski dnevi varstvoslovja, 2.-4. junij 2005 (Bled: Univerza v Mariboru. Fakulteta za policijsko-varnostne vede).

Dobovšek, B. & Škrbec, J. (2013) Korupcija in pravna država na lokalnem nivoju, In: Bačlija, I. (ed.) Koncept in prakse lokalnega vladovanja (Zagreb, Ljubljana: Friedrich Ebert Stiftung in Fakulteta za družbene vede), pp. 77-96.

Dobovšek, B. & Miklavčič, K. (2010) Korupcija v politiki: razvojni pristop k preventivi, In: Umek, P. (ed.) Smernice sodobnega varstvoslovja. 11. slovenski dnevi varstvoslovja, 3.-4. junij 2010 (Ljubljana: Univerza v Mariboru. Fakulteta za varnostne vede).

Europen Commision (2014) Report from Commision to the Council and the European Parliament. EU Anti-Corruption Report. COM (2014) 38 final (Brussels: European Commision).

Government of the United Kingdom (2014) UK Anti-Corruption Plan - Gov.uk (London: Government of the United Kingdom), available at: https://www.gov.uk/government/...data/.../UKantiCorruptionPlan.pdf (November 7, 2017).

Graycar, A. & Villa, D. (2011) The Loss of Governance Capacity through Corruption, Governance-An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 24(3), pp. 419-438. doi:10.1111/j.1468-0491.2011.01535.x.

Holloway, R. (2008) NGO Corruption Fighters' Resource Book - How NGOs can use monitoring and advocacy to fight corruption (Cambridge: Impact Alliance), available at: https://www.ndi.org/sites/default/files/NGO-Corruption-Fighters-Resource-Book-ENG.pdf (

Klitgaard, R. (2014) Adressing corruption together, Paper for the OECD Symposium on Anti-Corruption Development Assistance: Good Practices among Providers of Development Co-operation in Paris on 11-12 December 2014, Organisation for Economic Co-operation and Development, available at: https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/publications/FINAL%20Addressing%20corruption%20together.pdf (July 7, 2017).

Komisija za preprečevanje korupcije (2009) Akcijski načrt o uresničevanju resolucije, available at: https://www.kpk-rs.si/sl/korupcija-integriteta-in-etika/protikorupcijska-zakonodaja-in-strateski-dokumenti/slovenski-pravni-akti (January 4, 2018).

Komisija za preprečevanje korupcije (2011) Smernice za oblikovanje načrtov integritete, available at: https://www.kpk-rs.si/sl/korupcija-integriteta-in-etika/protikorupcijska-zakonodaja-in-strateski-dokumenti/slovenski-pravni-akti (January 3, 2018).

Komisija za preprečevanje korupcije (2012a) Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije, available at: https://www.kpk-rs.si/sl/korupcija-integriteta-in-etika/protikorupcijska-zakonodaja-in-strateski-dokumenti/slovenski-pravni-akti (January 4, 2018).

Komisija za preprečevanje korupcije (2012b) Načrt integritete: Lahko zamudite, lahko pa zgrabite priložnost, KPK Vestnik, 13, p. 1.

Komisija za preprečevanje korupcije (2012c) Obdobno poročilo o delu komisije 2011/2012, available at: https://www.kpk-rs.si/sl/komisija/letna-porocila (December 12, 2017).

Komisija za preprečevanje korupcije (2014) Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete, available at: https://www.kpk-rs.si/sl/korupcija-integriteta-in-etika/protikorupcijska-zakonodaja-in-strateski-dokumenti/slovenski-pravni-akti (January 3, 2018).

Langseth, P. & Vlassis, D. (2002) Global Programme against Corruption. Global Dynamics against Corruption, The Role of United Nations Helping Member States Build Integrity to Curb Corruption (Vienna: CICP Centre for International Crime Prevention, United Nations Office of Drug Control and Crime Prevention), available at: http://wgfacml.asa.gov.eg/en/anticorrupcion/USA/rol%20de%20unops%20corruption%202002.pdf (October 9, 2017).

Langseth, P., Stapenhurst, R. & Pope, J. (1997) The Role of a National Integrity System in Fighting Corruption, (Washington, DC: The Economic Development Institute of the World Bank), https://doi.org/10.1080/03050718.1997.9986471.

Ministrstvo za finance (2012) Zaključni račun, Leto 2012. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Ljubljana: Komisija za preprečevanje korupcije) available at: http://www.mf.gov.si/delovna_podrocja/proracun/zakljucni_racun/ (November 15, 2017).

OECD (2005) Public Sector Integrity: A Framework for Assessment (Paris: OECD Publishing), https://doi.org/10.1787/9789264010604-en.

OECD (2013) Fighting corruption in the public sector. Integrity Review of Italy (Paris: OECD Publishing)

Pozderec, P. (2011) Načrt integritete v lokalni samoupravi, Pravna praksa: PP: časopis za pravna vprašanja, 30(33): pp. 14-15.

Pulay, G. (2014) Preventing Corruption by Strengtening Organisational Integrity, Public Finance Quarterly, 59(2), pp. 133-148.

Sampson, S. (2005) Integrity warriors: Global Morality and the Anti-Corruption Movement in the Balkans, In: Haler, D. & Shore, C. (eds.) Public Sector corruption (USA: Pluto Press).

Shah, A. (2006) Public Sector Governance and Accountability Series. Local Governance in Developing Countries (Washington D.C.: The Iternational Bank for Reconstruction and Development / The World Bank).

Slak, B., Dobovšek, B. & Ažman, B. (2012) Legislation, Governance, Corruption, and Prevention: An Integrity Four Leaved Clover Leaf, In: Meško, G., Sotlar, A. & Greene, J. R. (eds.) Criminal Justice and Security - Contemporary Criminal Justice Practice and Research, 19.-21. September 2012 (Ljubljana: University of Maribor. Faculty of Criminal Justice and Security), pp. 298-311.

STAR (Stolen Asset Recovery Initiative) - An initiative of the World Bank Group and the United Nations Office of Drugs and Crime (2014) G20 Anti-Corruption Working Group (Washington DC: STAR).

Šikman, M. & Tanjga, R. (2010) Prevention of corruption by the system of integrity - building of institucional capacity, In: Amidžić, G. (ed.) Metodologija izgradnje sistema integriteta u institucijama na suzbijanju korupcije (Banja Luka: Uprava za policijsko obrazovanje), pp. 1-17.

Škrbec, J. & Pristavec, S. (2012) Načrt integritete oziroma upravljanje s tveganji v javnem in zasebnem, In: Pavšič Mrevlje, T. (ed.) 13. slovenski dnevi varstvoslovja, 7.-8. junij 2012 (Portorož: Univerza v Mariboru. Fakulteta za varnostne vede).

Transparency International (2009) The Anti-Corruption Plain Language Guide (Berlin: Transparency International).

Transparency International (2011) Monitoring Public Institutions' Integrity Plans (Berlin: Transparency International), available at: https://www.transparency.org/whatwedo/answer/monitoring_public_institutions_integrity_plans (December 12, 2017).

Transparency International (2012) Overview of corruption and anti-corruption in Bolivia (Berlin: Transparency International), available at: https://www.transparency.org/.../overview_of_corruption_and_anti_c (January 4, 2018).

Transparency International (2014) Corruption Perceptions Index -- 2014 - Transparency International (Berlin: Transparency International), available at: https://www.transparency.org/cpi2014 (November 14, 2017).

UNODC (2004) The Global Programme Against Corruption: UN Anti-Corruption Toolkit, Vers. 3rd Edition (Washington DC: UNODC), available at: https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/the-global-programme-against-corruption-un-anti-corruption-toolkit/ (October 21, 2017).

Published
2018-01-02
Section
Article