Property Tax Exemptions for Polish Higher Education Institutions. Problems and Dilemmas

  • Marzena Świstak Maria Curie – Skłodowska University in Lublin, Faculty of Law and Administration
  • Paweł Smoleń John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law
Keywords: property tax, tax exemption, higher education, economic activity

Abstract

The contemporary socioeconomic reality poses a number of new and difficult challenges for higher education. In this context, it is vital that a perfect fiscal and legal environment be created. A significant role is also played by local taxes on real property held by higher education institutions. On the one hand, it is commonly argued that a well-developed infrastructure facilitating modern forms of education and innovative research is a direct measure of a university’s development. On the other, one must not overlook the increase in fiscal obligations related to the same. This paper analyses the problems of legal cohesion in terms of the provisions of tax law, Commercial Law, and the system of higher education. With due reference to the scarce available literature, case law and decisions of fiscal authorities, the study provides a comprehensive analysis and verification of the structure of property tax exemptions applicable in this context. Given the legal character of said exemptions and ratio legis, the paper presents practical difficulties pertinent to the application of such legal instruments, flaws in their normative construction, and interpretative discrepancies – to arrive at specific conclusions and evaluations.

References

Bird, R. M. & Slack, E. (2005) Land and property taxation in 25 countries: a comparative review, CESifo DICE Report, 3, pp. 34-42.

Bird, R. M. & Slack, E (2002), Land and Property Taxation: A Review, (Washington: World Bank Group), availalbe at: http://www1.worldbank.org/publicsector/ decentralization/June2003Seminar/Land- PropertyTaxation.pdf (December 22, 2020).

Brzeziński, B. & Nita, A. (2013) Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., P 33/09 – pojęcie budowli w podatku od nieruchomości, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 1, LEX el.

Brzeziński, B. & Morawski, W. (2012) Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., P 33/09, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 1, LEX el.

Etel, L. (2019) Systemy opodatkowania nieruchomości w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Analizy i Studia Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, 2(8), pp. 1-13.

Etel, L. (2008) Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz (Warszawa: Dom Wydawniczy ABC).

Etel, L (ed.) (2003) Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości (Warszawa: Kancelaria Sejmu).

Hulicka, M. (2019) Komentarz do art. 425, In: Woźnicki, J. (ed.) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer S. A.), LEX el.

Izdebski, H. (2019) Komentarz do art. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, In: Izdebski H. & Zieliński, J. M. (ed.) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer S. A.), LEX el.

Jukiel, G., Wąsiewski, G. J. & Sapieżko – Samordak, J. (2010) Opodatkowanie wyrobisk górniczych. Uwagi na tle pytania prawnego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego, Monitor Podatkowy, LEX el.

Karczyński, Ł. (2011) Glosa do wyroku NSA z dnia 10 marca 2010 r., Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 5, LEX el.

Kosikowski, C. (2013) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer S. A.).

Kwiek, M. (2010) Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie (Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM).

Kwiek, M. (2006) The University and the State. A study into global transformations (Frankfurt nad Menem: Peter Lang).

Kwiek, M. (2013) Reformy instytucji europejskiego uniwersytetu: napięcia, kolizje, wyzwania, Principia LVII-LVIII, pp.248 -251.

Kwiek, M. (2012) Uniwersytet jako „wspólnota badaczy”? Polska z europejskiej perspektywy porównawczej i ilościowej, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(40), pp. 71 – 96.

Kwiek, M. (2008) Accessibility and Equity, Market Forces and Entrepreneurship: Developments in Higher Education in Central and Eastern Europe, Higher Education Management and Policy, 20(1), pp. 1-22.

Kwiek, M. (2001) The Internationalization and Globalization in Central and East European Higher Education, Society for Research in Higher Education International News, 47, pp. 3-5.

Kwiek, M. (2009) The Changing Attractiveness of European Higher Education in the Next Decade: current developments, future challenges and major policy issues, European Educational Research Journal, 8(2), pp. 218-235, http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2009.8.2.218.

Kwiek, M. (2012) The growing complexity of the academic enterprise in Europe: a panoramic view, European Journal of Higher Education, 2(2-3), pp. 112-131, http://dx.doi.org/10.1080/21568235.2012.702477.

Kwiek, M. (2014) Structural changes in the Polish higher education system (1990–2010): a synthetic view, European Journal of Higher Education, 4(3), pp. 266–280, http://dx.doi.org/10.1080/21568235.2014.905965.

Kwiek, M. (2008) Fenomen (publicznych) uniwersytetów przedsiębiorczych w Europie: Szerszy kontekst rozważań, In: Grzegorczyk, A.& Sójka, J. (eds.) Fenomen uniwersytetu (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM), pp. 181 -204.

Kwiek, M. (2009) Globalisation. Re – reading its Impact on the Nation – State, the University, and Educational Policies in Europe, In: Re – Reading Education Policies: A Handbook Studying the Policy Agenda of the 21th Century (Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publisher), pp. 184-204.

Mastalski, R. (2012) Glosa do wyroku TK z 13 września 2011 r., P 33/09, Przegląd Sejmowy 2(109), pp. 177-182, LEX el.

Morawski, W., Lasiński-Sulecki, K., Łunarski, O. & Wantoch-Rekowski, O. (2013) Komentarz do art. 7, In: Brzezicki, T., Majka, Morawski, P., Lasiński-Sulecki, W., Łunarski, K., Wantoch-Rekowski, O. (eds) Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Komentarz. Linie interpretacyjne (Warszawa: Wolters Kluwer S. A.) LEX el.

Olechnicka, A., Pander, W., Płoszaj, A. & Wojnar, K. (2010) Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkól wyższych na świecie (Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej).

Pachociński, R. (2004) Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie (Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych).

Prichard, W., Custers, A., Dom, R., Davenport, S. & Roscitt, M. (2019) Innovations in Tax Compliance. Conceptual Framework, Policy Research Working Paper 9032 (Washington, DC.: Word Bank Group).

Radvan, M. (2012) The Draft Reform of Land Taxation in the Czech Republic, Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 10(3), pp. 229-245.

Slack, E. & Bird, R. M. (2015) How to Reform the Property Tax: Lessons from around the World, IMFG Papers on Municipal Finance and Governance, 21, pp. 2-30.

Slack, E. (2011), The Property Tax – in Theory and Practice, IMFG Papers on Municipal Finance and Governance, 2 (Toronto: Philippa Campsie).

Swianiewicz, P. & Łukomska, J. (2015) Local tax policies in the limited autonomy of the revenue collection system in Poland, In: Kim, J., Lotz, J. & Mau, N. J. (eds.) Interaction Between Local Expenditure Responsibilities and Local Tax Policy (Copenhagen: Korea Institute of Municipal Finance and Danish Ministry for Economic Affairs and the Interior), pp. 255–278.

Zieliński, J. M. (2019) Komentarz do art. 425, In: Izdebski, H. & Zieliński, J. M. (eds) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer S. A.), LEX el.

Youngman, J. & Malme, J. (2001) The Property Tax in a New Environment: Lessons from International Tax Reform Efforts, International Studies Program Public Finance Conference. The Challenges of Tax Reform in a Global Economy, https://core.ac.uk/download/pdf/71345232.pdf, pp. 1-32.

Woźnicki, J. (2019) Komentarz do art. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, In: Woźnicki J. (ed.) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer S. A.), LEX el.

Published
2021-04-29
Section
Article