The Access to the ICT Network as a Public Task of Local Government

  • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz War Studies University
Keywords: access to ICT network, telecommunications access, cybersecurity, local government, human rights

Abstract

The purpose of this paper is to describe the duties of local government units under the legal conditions related to access to the ICT network in Poland. Establishing public-private partnerships in the telecommunications sector, which is a field closely tied with cybersecurity, seems inevitable and necessary. The need to cooperate is the consequence of the development of information and communication technologies, which leads to their increasingly wide application in all aspects of social life. The tasks of local government involving network access have become key to the process of broadband network development. That is why public funding becomes particularly important in its absence, justified by the need to provide conditions for internet access as a human right. This has become especially topical as we face the challenges of COVID-19.

References

Babis H. (ed.) (2011), Flaga-Gieruszyńska K. (ed.) Rynek usług telekomunikacyjnych [The telecommunications services market] (Warsaw: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Boć J. (ed.) (2007) Prawo administracyjne [Administrative Law] (Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited).

Chałubińska–Jentkiewicz K. (2014) Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jako zadanie publiczne w systemie bezpieczeństwa narodowego RP, Zeszyty Naukowe AON, 3(2), pp. 20-35.

Czuryk, M. (2019) Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego oraz cyberbezpieczeństwo, [Supporting the development of telecommunications services and networks through local and regional government bodies, and cybersecurity], Cybersecurity & Law, 2, pp. 39-51.

Dobkowski J. (2004) Struktura interesu publicznego a zasady rozdzielenia odpowiedzialności publicznoprawnej w Administracji [The public interest structure and the principles of dividing public law responsibility in administration], In: Jednostka – państwo – Administracja. Nowy wymiar [The Individual - the State - Administration. A New Dimension] (Rzeszów: Wydawnictwo "Mitel" Rzeszów).

Dziomdziora W. (2016) Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjny [Directions of amendments to the Act on support for the development of telecommunications services and networks], Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 5(6), pp. 111–119.

Galewska, E.(2015) Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych [The obligation to enter into an agreement on the interconnection of telecommunications networks] (Warsaw: Wydawnictwo: Wolters Kluwer).

Jaxa Dębicka, A. ( 2008) Sprawne państwo [An Efficient State] (Warsaw: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Karpiuk, M. (2014) Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego (Warsaw: Wydawnictwo AON).

Karpiuk, M. (2019) Activities of the local government units in the scope of telecommunication, Cybersecurity and Law, 1, pp. 37-48.

Karpiuk, M. (2019) Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, Studia Iuridica Lublinensia, 28(2), pp. 27-39, https://doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.27-39.

Karpiuk, M. & Kostrubiec, J. (2018) The Voivodeship Governor’s Role in Health Safety, Studia Iuridica Lublinensia, 27(2), pp. 65-75, https://doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.65.

Kasina, K. S. (2019) Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji niebędąca działalnością gospodarczą [The activities of local government units in the field of telecommunications other than business activities], Samorzad Terytorialny, 1-2, pp. 15-25.

Knosala E. (2006) Zarys nauki administracji [An Introduction to Administration Studies] (Zakamycze: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Kocowski T. (2012) Prywatyzacja zarządzania majątkiem publicznym, prywatyzacja majątkowa, prywatyzacja zadań publicznych i prywatyzacja wykonania zadań publicznych [The privatisation of public property management, the privatisation of assets, the privatisation of public tasks, and the privatisation of public task performance], In: Blicharz, J. (ed.) Prawne aspekty prywatyzacji [The legal aspects of privatisation] (Wrocław: Wydawnictwo Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa).

Lang, J. (2014) Zagadnienia wstępne [Introductory issues], In: Wierzbowski, M. (ed.) Prawo administracyjne [Administrative Law] (Warsaw: Wydawnictwo Lexis Nexis).

Martysz, Cz., Szpor, G. & Wojsyk, K. (2015) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, wyd. II [The Act on computerising the activities of entities performing public tasks. A commentary, 2nd Edition] (Warsaw: Wydawnictwo Lex 10190).

Mikicka, A. K. (2012) Partnerstwo publiczno-prywatne jako prywatyzacja sensu largo zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego [Public-private partnership as sensu largo privatisation of public tasks performed by local government units], In: Blicharz,J. (ed.) Prawne aspekty prywatyzacji [The legal aspects of privatisation] (Wrocław Wydawnictwo Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa).

Piątek, S. (2004) Regulacja na rzecz konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym [Laws governing competition in the telecommunciations sector], problemy Zarzadznia, 2(3), pp. 16-25.

Rogalski, M. (ed.) (2013) Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, [Telecommunications Law. A Commentary] (Warsaw: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Schmidt, P. (2012) Prywatyzacja zadań publicznych w zakresie zapewnienia dostępu do kultury [The privatisation of public tasks in terms of access to culture], In: Blicharz, J. (ed.) Prawne aspekty prywatyzacji [The legal aspects of privatisation] (Wrocław: Wydawnictwo Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa).

Szydło, M. (2013) Introduction to the Act, In: Grossmann, T., Knopkiewicz, W., Sebzda-Załuska, J., Szydło, M., Wilczewski, J. (eds.) Ustawa o wspieraniu rozwoju [The Act on Support for Development] (Warszawa: Wydawnictwo: C.H. Beck).

Zimmermann, J. (2008) Prawo administracyjne [Administrative Law] (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Zimmermann, J. (ed.) (2007) Cele publiczne i zadania publiczne, Koncepcja systemu prawa administracyjnego [Public objectives and public tasks. The concept of the administrative-law system] (Warsaw: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Published
2021-01-27
Section
Article