How many Instances in the Polish Administrative Procedure? Analysis of Normative Solutions in the Aspect of Procedures for Reviewing Decisions Issued by the Executive Bodies of Local Self-government

  • Magdalena Maria Michalak University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology
  • Przemysław Kledzik University of Szczecin, Institute of Legal Studies
Keywords: local self-government, appeal procedure, administrative procedure, spatial development, Poland

Abstract

Pursuant to the art. 78 of the Constitution of the Republic of Poland each party has the right to appeal against  judgments and decisions issued in the first instance. The Constitution also stipulates that administrative courts control the activity of administration in at least two-tier proceedings. Pursuant to the above, in Poland, decisions are issued in two-tier general administrative proceedings and may be subject to review in two-tier court administrative proceedings. The number and structure of procedures of appeal against administrative decisions have been a subject of discussion for years. Criticism of the current solution comes, among others, from local self-government representatives whose bodies issue the largest number of decisions in Poland. These issues have recently become even more relevant due to statutory obligation of reviewing Polish legislation in terms of legitimacy of reducing the number of administrative instances. The subject of the study is an analysis of possibility and purposefulness of limiting the number of instances in the administrative procedure, conducted on the example of a procedure for reviewing decisions of local self-government bodies. The reflection was made taking into account systemic and procedural position of Self-Government Boards of Appeal.

References

Adamiak, B. & Borkowski, J. (2017) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (Warsaw: C.H. Beck).

Adamiak, B. (2005) Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, In: Martysz, Cz. & Matan. A. (eds.) Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym (Kraków: Zakamycze).

Banaszak, B. (2016) Propozycje reformy samorządowych kolegiów odwoławczych w świetle zasad i standardów Konstytucji RP, In: Bucholski, R., Jaśkiewicz, J. & Mikos-Sitek, A. (eds.) Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej (Warsaw: C.H. Beck), pp. 3-18.

Banaszak, B. & Wygoda, K. (2014) Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w Polsce w zderzeniu z problemami współczesności – wybrane zagadnienia, Studia Iuridica Lublinensia, 22, pp. 165–178.

Baranowska-Zając, W. (2018) The legal model for metropolis management in Poland - comments on the regulation of metropolitan union in the Silesian voivodship, Juridical Tribune - Tribuna Juridica, 8, pp. 516-529.

Baranowska-Zając, W. (2019) Perspectives of evolution of legal solutions concerning entrusting by local self-government units the public tasks to perform with other entities against the background of Polish law, Juridical Tribune - Tribuna Juridica, 9, pp. 463-479.

BIP SKO Gorzów Wielkopolsk (2020) available at http://bip.sko-gorzow.com.pl (March 5, 2020).

BIP SKO Warszawa (2020) available at http://bip.warszawa.sko.gov.pl (March 5, 2020).

Hauser, R. (2000) Sprawdzona koncepcja (Rzeczpospolita), available at: https://archiwum.rp.pl/artykul/301201-Sprawdzona-koncepcja.html (March 6, 2020).

Karlikowska, M., Miemiec, W., Ofiarski, Z. & Sawicka, K. (2010) Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (Wroclaw: Presscom).

Kmieciak, Z. (2012) Instancyjność postępowania administracyjnego w świetle Konstytucji RP, Państwo i Prawo, 5, pp. 13–17.

Lemańska, J. (2016) The principle of effective legal protection in Polish administrative law, In: Szente, Z. & Lachmayer, K. (eds.) The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law: A European Perspective (London: Routlege), pp. 25-266, https://doi.org/10.4324/9781315553979.

Kmieciak, Z. (2017) Expert Team Report on the works in 2012-2016. Reform of the law on administrative proceedings (Warszaw: Supreme Administrative Court).

Korzeniowska-Polak, A. (2015) Self-Government Boards of Appeal, Journal of Modern Science, 27(4), pp. 359-382.

Kowalczyk, A. (2013) Samorządowcy dążą do likwidacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (Rzeczpospolita), available at: https://www.rp.pl/artykul/981596-Samorzadowcy-daza-do-likwidacji-Samorzadowych-Kolegiow-Odwolawczych.html (June 20, 2019).

Łaszczyca, G., Martysz, C. & Matan, A. (2010) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1 (Warsaw: Wolters Kluwer Business).

Łaszczyca, G., Martysz, C. & Matan, A. (2010) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 2 (Warsaw: Wolters Kluwer Business).

Michalak, M. & Kledzik, P. (2017) The Issue of Control of Administrative Acts in the Context of the Current Regulations of the Court and Administrative Procedure in Poland, Acta Universitatis Brunensis. Iuridica, 590, pp. 104–118.

Miszczak, K. (2013) Contemporary spatial planning and case of Poland, Research Papers of the Wroclaw University of Economics: Economy and Space, 324, pp. 104-116.

Nyc, J. (2012) Skok na SKO (Administracja i Prawo 21/5), available at: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/skok-na-sko/ (June 10, 2019).

Pluta, M. (2016) Spatial planning in Poland in the context of 'inspire' rules and amendment to the spatial planning and development act, Geomatics, Landmanagement and Landscape, 4, pp. 159–168.

Parliamentary interpellation by the Prime Minister no. 8348 regarding the planned liquidation of self-government boards of appeal (2007), available at: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/2F6E8FA0 (April 12, 2019).

Response to parliamentary interpellation no. 8348 (2007) of the undersecretary of state in the Ministry of Interior and Administration (2007), available at: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/6482AB95 (April 12, 2019).

Sarnecki, P. (2008) „Dwuinstancyjność” postępowania administracyjnego w świetle zasad Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Casus, 50, pp. 9-13.

Skibiński, A. (2008) Regionalne izby obrachunkowe i samorządowe kolegia odwoławcze – typowe organy administracji czy wyspecjalizowana administracja wojewódzka, Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 4/2008, pp. 151-175.

Skibiński, A. (2009) Pozycja ustrojowa samorządowego kolegium Odwoławczego, Studia Lubuskie, 5/2009, pp. 113-135.

Skoczylas, A., & Swora M. (2014) Administrative Remedies in Polish Administrative Law., In: Dragos, D.C. & Neamtu, B. (eds) Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law (Berlin Heidelberg: Springer-Verlag), pp. 337-364., https://doi.org/10.1007/978-3-642-34946-1.

Stępień, J. (2015) Samorządowe kolegia odwoławcze przeżytkiem (Dziennik Gazeta Prawna), available at: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/895427,stepien-samorzadowe-kolegia-odwolawcze-sa-przezytkiem.html (April 2, 2019).

Supreme Administrative Court (1992) Judgement of the Supreme Administrative Court of 12 November 1992, V SA 721/92.

Supreme Administrative Court (1999) Judgement of the Supreme Administrative Court of 22 November 1999, II SA 699/99.

Supreme Administrative Court (2008) Judgement of the Supreme Administrative Court of 7 February 2008, II GSK 382/07.

Supreme Administrative Court (2000) Judgement of the Constitutional Tribunal of 15 Mai 2000, SK 29/99.

Supreme Administrative Court (2009) Judgement of the Constitutional Tribunal of 14 October 2009, Kp 4/09.

Supreme Administrative Court (2011) Judgement of the Constitutional Tribunal of 6 December 2011, SK 3/11.

Wyporska-Frankiewicz, J. (2010) Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego a zasada dwuinstancyjności postępowania sądowoadministracyjnego, In: Niczyporuk, J. (ed.) Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A. (Lublin: WSPA), pp. 925-938.

Zimmermann, J. & Stec, M. (2015) Samorządowe kolegia odwoławcze są niezbędne (Dziennik Gazeta Prawna), available at: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/896773,samorzadowe-kolegia-odwolawcze-sa-niezbedne.html (April 6, 2019).

Published
2020-10-29
Section
Article