Remarks on Civic Legislative Initiative in Poland

  • Joanna Radwanowicz-Wanczewska University of Bialystok, Faculty of Law
Keywords: citizens’ legislative initiative, social participation, democratic state, decentralization, local self-government, Poland

Abstract

The article presents citizens’ legislative initiative at the local level in Poland as a form of social participation. Poland is currently seeing a growing interest in public affairs on the part of citizens, which is especially noticeable at the local level. In the article, particular attention is paid to the importance of local self-government, which is the key element of a democratic state that provides its citizens with an opportunity to participate in exercising public power. The structures of Polish local administration are one of the fundamental manifestations effects of decentralization of public administration. It is through these structures that the citizens’ right to take socially important actions related to the satisfying of public needs stemming from living in the given territory is exercised. Citizens’ legislative initiative at the local level allows the members of local communities to submit a draft of a resolution to the local legislative body. The establishment of the legislative initiative of the members of the local communities in generally applicable legal regulations was a positive move, as it has created an opportunity to promote citizens’ local legislative initiative as an instrument allowing citizens to have actual influence over the functioning of local communities.

References

Augustyniak, M. (2010) Fundusz sołecki – nowy instrument gospodarki finansowej w sołectwie, Przegląd Prawa Publicznego, 9, pp. 58–69.

Baraniecki, M. (2014) O swoich pieniądzach decydujmy sami – planowanie partycypacyjne budżetu gminy, In: Dolnicki, B. (ed.) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym (Warsaw: Wolters Kluwer), pp. 570–581.

Dolnicki, B. (2012) Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako nowa forma partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, In: Mączyński, M., Stec, M. (eds.) Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym (Warsaw: Wolters Kluwer), pp. 113–130.

Jamróz, A. (1993) Demokracja współczesna. Wprowadzenie (Białystok: Temida 2).

Kijowski, D.R. (2010) Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, Samorząd Terytorialny, 1–2, pp. 9–21.

Kłucińska, P., Sześciło, D. & Wilk, B. (2018) Nowy model demokracji samorządowej – uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 r., Samorząd Terytorialny, 10, pp. 31–44.

Koniuszewska, E. (2014) Inicjatywa uchwałodawcza członków wspólnoty samorządowej jako narzędzie partycypacji społecznej, In: Dolnicki, B. (ed.) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym (Warsaw: Wolters Kluwer), pp. 418–430.

Kozioł, R. (2015) Partycypacja publiczna i społeczna we współczesnej Polsce: pojęcie, formy, podmioty i uwarunkowania, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 15, pp. 53–77.

Lis, W. (2012) Istota i rola samorządu terytorialnego w państwie demokratycznym, Roczniki Nauk Prawnych, Ekonomicznych i Socjologicznych, 22(1), pp. 161–181.

Marchaj, R. (2018) Komentarz do art. 41a, In: Dolnicki, B. (ed.) Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, edition II (Warsaw: Wolters Kluwer), LEX/el.

Niżnik-Dobosz, I. (2014) Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego, In: Dolnicki, B. (ed.) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym (Warsaw: Wolters Kluwer), pp. 21–43.

Ostaszewski, K. (2013) Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej (Lublin: Wydawnictwo KUL).

Pokładecki, J. (2018) Partycypacja a lokalny system polityczny, Eastern Review, 7, pp. 105–123.

Pułło, A. (1995) Państwo prawne (uwagi w związku z art. 1 Konstytucji RP), Studia Iuridica, 28, pp. 121–130.

Radiukiewicz, A. (2012) O obywatelskości we współczesnym świecie. Kierunki zmian i przestrzenie rozwoju, Zoon Politikon, 3, pp. 67–81.

Radwanowicz-Wanczewska, J. (2017) Administracyjne postępowanie egzekucyjne a aksjologia demokratycznego państwa prawnego, In: Zimmermann, J. (ed.) Aksjologia prawa administracyjnego, Vol. 1 (Warsaw: Wolters Kluwer), pp. 1099–1113.

Radwanowicz-Wanczewska, J. & Dąbek, D. (2018) Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in Polish Legislation, Lex Localis-Journal of Local Self-Government, 16(4), pp. 971–982.

Waśkiewicz, A. (2014) Dobro wspólne i społeczeństwo obywatelskie w teorii demokracji deliberatywnej i reprezentacji grupowej, In: Przybylska, A., Giza, A. (eds.) Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej (Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar), pp. 42–60.

Wyrzykowski, M. (1998) Zasada demokratycznego państwa prawnego, In: Sokolewicz, W. (ed.) Zasady podstawowe polskiej Konstytucji (Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe), pp. 65–78.

Zakrzewska, J. (1992) Trybunał Konstytucyjny – Konstytucja – państwo prawa, Państwo i Prawo, 1, pp. 3–12.

Ziółkowski, D. (2018) Komentarz do art. 41a, In: Gajewski, S. & Jakubowski, A. (eds.) Ustawy samorządowe. Komentarz (Warsaw: C.H. Beck), pp. 537–550.

Ziółkowski, D. (2018) Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instrument partycypacji społecznej, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 8, pp. 331–344.

Published
2020-10-29
Section
Article