Bases of International Cooperation of Local Governments

  • Paulina Krukowska-Siembida Maria-Curie Sklodowska University, Faculty of Law and Administration
Keywords: public law, local self-government, European Charter of Local Self-Government, international cooperation of local governments, inter-municipal cooperation

Abstract

At the turn of the 21st century, we witnessed a civilisational change that resulted in decentralisation and deconcentration of power. As a result, international cooperation between local authorities has increased. This article is to indicate the legal basis for international local government activities, forms of cooperation and their impact on regional development. The legal bases for this cooperation can be classified as follows: 1. Sources of public international law, 2. EU Community law, 3. Sources of national law. Having this in mind, the article will discuss the selected legal bases for international self-government activity in Europe, starting with the acquis of the Council of Europe, then moving on to the activities of the European Union. Finally, an analysis of forms of international cooperation of local government units in Poland are going to be presented. These considerations are largely of a theoretical nature, based in particular on jurisprudential analysis.

References

Boć, J., Dziewięcka-Bokun L. (2008) Umowy w administracji (Wrocław: Kolonia Limited).

Bucholski, R. (2009) Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) jako międzynarodowa forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego, in: Sługocki, J. (ed) Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju (Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa), pp. 347-358.

Buczkowski, Ł. & Żukowski, L. (2014) Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, In: Feret, E. & Niemczuk, P. (eds) 10 lat doświadczeń Polskiego samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej (Rzeszów-Przemyśl: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu), pp. 13-50.

Cucu, A. A (2011) Enhancing the Performance of Cross Border Cooperation Governance through Legal Community Instruments: the Case of the European Group of Territorial Co, Eurolimes, 3, pp. 201-212.

Czaja-Hliniak, I. (2015) Europejska Karta Samorządu Lokalnego fundamentem współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami niepublicznymi, In: Ofiarska, M. (ed) Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego (Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego), pp. 39-54.

Dębski, S., Wiśniewski, B. & Tarnogórski, R. (2017) Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej – ocena i perspektywy, Biuletyn PISM, 59(1501), pp. 1-2.

Dumała, H. (2016) Konwencja madrycka – Konwencja z Niamey: europejski wzorzec dla Afryki, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(1), pp. 25-41.

Dumała, H. (2012) Transnarodowe sieci terytorialne w Europie (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).

Galette, A. (1982) The Draft European Charter of Local Self-Government Submitted by the Conference of Local and Regional Authorities of Europe, German Yearbook of International Law, 25, pp. 309-351.

Hoffman, I. (2019) Regionalisation, Federalism and Local Governance: Comparative Analysis of the Subnational Units, Studia Iuridica Lublinesia,28(1), https://10.1795/sil.2019.28.1, pp. 69-80.

Izdebski, H. (2011) Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności (Warszawa: Wolters Kluwer Polska).

Kentnowska, K. (2012) Rozwój form współpracy samorządów na poziomie międzynarodowym, in: Dolnicki, B. (ed) Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (Warszawa: Wolters Kluwer Polska).

Kieres, L. (2015) Europejska Karta Samorządu Lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(3), pp. 79-99.

Korczak, J. (2009) Ewolucja form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na forum międzynarodowym, In: Sługocki, J. (ed) Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju (Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej).

Łazutka, P. (2012) Specyfika euroregionów polsko-niemieckiego pogranicza w porównaniu do euroregionów na wschodniej granicy Polski, In: Dolnicki, B. (ed) Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (Warszawa: Woklters Kluwer Polska), pp. 402-415.

Mik, C. (2013) Opinia w sprawie prawnych aspektów aktywności międzynarodowej województw, zawieranych przez nie umów i porozumień oraz kompetencji Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych, BAS-WA-PEiM-371/13, Warszawa.

Mikołajczyk, A. (2005) Regiony transgraniczne i współpraca transgraniczna, In: Brodecki, Z. (ed) Regiony (Warszawa: LexisNexis), pp. 250-252.

Nitschke-Schram, B. (2017) Międzynarodowa współpraca samorządów, Opinie i ekspertyzy OE-261 (Warszawa: Kancelaria Senatu. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji), pp. 3-19.

Perkowski, M. (2012) Główne podstawy prawnomiędzynarodowe aktywności zagranicznej samorządu terytorialnego w Europie, Białostockie Studia Prawnicze, 12, pp. 13-22.

Perkowski, M. (2016) Ustępująca ambiwalencja władzy wykonawczej, czyli współpraca zagraniczna polskich regionów a polityka zagraniczna państwa, Białostockie Studia Prawnicze, 20(B), pp. 31-48.

Perska-Tembłowska, A. (2017) Podstawowe formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie, 44(3), pp. 57-67.

Rakar, I. (2019) Twenty years of the European charter of local self-government in Slovenia: A success story, Croatian and Comparative Public Administration, 19(1), pp. 79-103.

Sikora, K. (2019) Local-government Arrangements with Participation of Local Government Units as Compared to Other Forms of Activity in the Sphere of Public Administration, Studia Iuridica Lublinesia, 28(2), https://doi.org/10.17951/sil.2019.28.2, pp. 75-96.

Szewc, T. (2007) Status Konwencji ramowej o współpracy transgranicznej w polskim prawie, Samorząd Terytorialny, 6, pp. 37-41.

Szczechowicz, H. (2013) Istota i znaczenie międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne, 9, pp. 261-288.

Teklak, P. (2013). Obowiązywanie, wykładnia oraz realizacja przepisów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego w polskim porządku prawnym, available at: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/showcontent/publication/edition/42873?id=42873 (March 26, 2020).

Tomaszewski, K. (2001) Wspólnoty terytorialne w Unii Europejskiej – próba charakterystyki, Przegląd Europejski, 1, pp. 335-342.

Trzcielińska-Polus, A. (2015) Samorządowy wymiar polityki zagranicznej regionów (na przykładzie Śląska Opolskiego), Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(2), pp. 117-133.

Zoń, W. (2016) Kompetencje władzy wykonawczej wobec Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z perspektywy Polski, Białostockie Studia Prawnicze, 20(B), pp. 475-488.

Żukowski, L. (2016) Współpraca międzynarodowa lokalnych jednostek samorządu terytorialnego a promocja Polski za granicą, Ekspertyzy i opracowania (Łódź: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego).

Published
2020-10-29
Section
Article