Evolution of the Regulation and Character of Municipal Programmes for the Care of Homeless Animals and Animal Homelessness Prevention in Poland

  • Hanna Malgorzata Spasowska-Czarny Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Faculty of Law and Administration
Keywords: protection of animals, homeless animals, care programs, animal homelessness prevention, Poland

Abstract

One of the legal forms of action to be applied by a commune for the care of homeless animals is to develop and implement homeless animal care programmes and prevent animal homelessness. The whole regulations examined below clearly demonstrate that the commune carries out its duties as mentioned above, cooperating with registered and legally operating animal shelters. Derogations from this principle may be regarded as the unlawful  fulfilment of commune's own tasks, which is the subject of an audit by the State Veterinary Inspectorate or the voivodeship governor. However, it may be difficult to make a clear identification of the legal nature of homeless animal care programmes and animal homelessness prevention as acts of local law or planning acts as internal law acts. The views of scholars and case-law on this issue are not uniform.

References

Bednarczyk M., Bombik E., Pietrzkiewicz K., Sokół J. & Różewicz M. (2017) Analiza funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Ostrowii Mazowieckiej, Wiadomości Zootechniczne, 55(3), pp. 94–100.

Bronowska K. (2002) Ochrona środowiska w prawodawstwie polskim- rys historyczny, Ochrona Środowiska.Przegląd, 1, pp. 46.

Brończyk K. & Brzostek A. (2016) Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt In: Pietrzykowski T., Bielska-Brodziak A., Gil K., Suska M. (eds) Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Cyman D. (2014) Obowiązki gmin w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. In: Gliniecka, J., Juchniewicz, E. & Sowiński, T. (eds) Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego (Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu).

Frieske A., Grochowska E., Mroczkowski S., Piwczyński D. & Sitkowska B. (2015) Prawne aspekty humanitarnej ochrony zwierząt, Przegląd hodowlany, 2, pp. 34-36.

Golenia A., Marek M. (2016). Zadania własne gminy w zakresie praw zwierząt. In: Pietrzykowski, T., Bielska-Brodziak, A., Gil, K. & Suska, M. (eds) Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Habuda A. & Radecki W. (2008) Przepisy karne w ustawach o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach, Prokuratura i Prawo, 5, p. 21.

Kurzępa B. (1999) Ochrona zwierząt. Przepisy. Piśmiennictwo (Bielsko-Biała: Wydawnictwo Sto), pp. 163-164.

Helios, J. & Jedlecka, W. (2016) Zwierzęta w głównych religiach świata. In: Helios, J., Jedlecka, W. & Ławniczak, A. (eds) Aspekty prawne, filozoficzne i religijne ochrony roślin i zwierząt- wybrane zagadnienia (Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), pp. 51-72.

Janik C. (2012) Status zwierzęcia w głównych systemach religijnych, In: Gardocka, T. & Gruszczyńska, A. (eds) Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek), pp. 77-104.

Kaliski K. (2013) Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Cz. II. Założenia funkcjonalno-użytkowe (Wiadomości Zootechniczne), 51(1), pp. 121–131.

Kotara K. & Drapalska M. M. (2016) Hycel – stan pożądany a rzeczywistość. In: Pietrzykowski, T., Bielska-Brodziak, A., Gil, K. & Suska, M. (eds) Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Kruk E. (2018) Ewolucja i charakter prawny gminnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, Studia Prawnicze i Administracyjne, 25(3), p. 45.

Listos P., Dylewska M. & Gryzińska M. (2017) Rys historyczny prawnych aspektów ochrony weterynaryjnej zwierząt w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3759, Przegląd Prawa i Administracji, 108, p. 115.

Matecki T. (1949) Ochrona zwierząt w Polsce (Warszawa: Zakład Główny Zjednoczenia Towarzystw Opieki nad Zwierzętami).

Miłkowska-Rębowska J. (2012) Nowy model humanitarnej ochrony zwierząt- karnoprawne instrumenty ochrony oraz ukształtowanie obowiązków gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 1, pp. 9-33.

Przyborowska-Klimczak A. (2002) Ochrona zwierząt w świetle dokumentów międzynarodowych. In: Mozgawa, M. (ed) Prawna ochrona zwierząt (Lublin: Verba), pp. 93-116.

Przyborowska-Klimczak A. (2004) Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe (Lublin: WydawnictwoUMCS).

Raba M. (2010) Karnoprawna ochrona zwierząt łownych, Prokuratura i Prawo, 9, pp. 151-152.

Radecki W. (1990) Zarys historii prawnej ochrony przyrody w Polsce, In: Sommer, J. (ed) Prawne formy ochrony przyrody (Warszawa), p. 12.

Radecki W. (2015) Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz (Warszawa: Difin).

Radecki W. (2016) Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer), p. 125.

Rakoczy B. (2009) Prawo ochrony przyrody (Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck), p. 92.

Rejman G. (2006) Ochrona prawna zwierząt, Studia Iuridica, 46, pp. 253-284.

Rudy M. (2018) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jako podstawowa forma realizacji zadania gminy z zakresu opieki nad zwierzętami, Samorząd Terytorialny, 9, pp. 31-41.

Samsonowicz A. (1991) Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich), p. 39.

Skorupski M. (2017) Zapobieganie bezdomności zwierząt, Kontrola i audyt, 1, pp. 101-108.

Smaga Ł. (2010) Ochrona humanitarna zwierząt (Białystok: EkoPress).

Sobczak J. (2012) Ochrona zwierząt w prawie karnym. In: Gardocka, T. & Gruszczyńska, A. (ed.) Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek), pp. 167-168.

Suska, M. (2016) Gmina a schronisko dla bezdomnych zwierząt, In: Pietrzykowski, T., Bielska-Brodziak, A., Gil, K. & Suska, M. (eds) Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Szalewska M. (2016) Counteracting Animal Homelessness and Providing Care for Stray Animals as a Task of a Commune, Polish Yearbook of Environmental Law, 6, pp. 91-107.

Szelepajło A. (2010) Administracyjnoprawna ochrona zwierząt w Polsce, Wrocław: praca doktorska niepublikowana, pp. 139-147.

Szydło M. (2008) Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz (Warsaw: Wolters Kluwer).

Woleński J. (2012) Podmiotowość zwierząt w aspekcie filozoficznym, In: Gardocka, T. & Gruszczyńska, A. (ed) Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek), pp. 11-28.

Wyporska J. (2002) Zadania jednostek samorządu terytorialnego. In: Tarno, J. P. (ed) Samorząd terytorialny w Polsce (Warszawa: Wydawnictwo Municypium S. A.).

Wypych, T. (ed.) (2016) Raport o problemie bezdomnych zwierząt (Warsaw: Fundacja dla zwierząt „Argos”).

Published
2020-10-29
Section
Article