Forms of Commercial Companies and Partnerships Designed for Municipal Services Management by the Commune in Polish law: The Legislation as it Stands (de lege lata) and as it should Stand (de lege ferenda)

  • Grzegorz Kozieł Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Law and Administration, Institute of Law Sciences
Keywords: municipal service management, forms of commercial companies/partnerships, municipal economy, Poland

Abstract

The article points to the forms of commercial companies and partnerships, provided for in Polish law, i.e. the Act of 2000 Commercial Companies Code in conjunction with the provisions of the Act of 1996 on municipal services management, that can be used by a commune to run municipal services management in particular in the procedure of their incorporation  or accession to them by the commune (or holding their shares) both in the public sphere and outside that sphere, taking into account the diverse views expressed in the literature so far relating to that issues, and extended from March 2021 based on the Act of 2019 amending the Commercial Companies Code with simple joint stock company, a catalogue of commercial companies and partnerships in general, the legal relationship between the provisions of Articles 2, 9 and 10 Act on municipal economy, the specific conditions for the incorporation (and acceding to) by  the commune  (or holding share rights) of commercial companies/partnerships outside the public service sphere, as well as related legal categories of companies/partnerships acting for the benefit of local government and other companies/partnerships important for the development of the commune, as well as proposals for the law as it should stand (de lege ferenda) in this area.

References

Biernat, S. (1994) Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN).

Brezovnik, B. (2008) Decentralization in theory and practice, Lex localis - Journal of Local Self-Government, 6(1), pp. 87-103.

Cern, G. & Kruczalak-Jankowska, J. (2016) Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych z udziałem gminy sprawowany przez organ stanowiący oraz wykonawczy gminy – uwagi krytyczne, Gdańskie Studia Prawnicze, 2, pp. 223-236.

Chyb, N. (2018) Dopuszczalność korzystania przez gminy z osobowych form spółek handlowych przy prowadzeniu gospodarki komunalnej, Samorząd Terytorialny, 6, pp. 42-52.

Ciepiela, M. (2001) Formy komunalnej działalności gospodarczej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, pp. 18-24.

Czarnow, S. (1998) Status prawny spółki gminy w świetle ustawy o gospodarce komunalnej, Państwo i Prawo, 4, pp. 60-75.

Czarnow, S. (2002) Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego jako element gospodarki komunalnej, Rejent, 2-3, pp. 26.

Głowacka, D. & Ploszka, A. (2014) Wydawanie gazet przez jednostki samorządu terytorialnego – wątpliwości konstytucyjne, Samorząd Terytorialny, 11, pp. 75-83.

Gonet, W. (2008) Uwagi o formach prowadzenia gospodarki komunalnej, Samorząd Terytorialny, 7-8, pp. 65-75.

Grabbe, J. (1979) Verfassungsrechtliche Grenzen der Privatisierung kommunaler Aufgaben (Berlin: Duncker und Humblot).

Grillberger, K. & Strasser, R. (1986) Schadenshaftung der gemeinde für ausgegliedrte Unternehmungen (Linz: Wien München Jugend-und-Volk-Verl.-Ges.).

Jankowski, P. (2011) Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę poza sferą użyteczności publicznej (w formie spółki prawa handlowego), Przegląd Prawa Publicznego, 2, pp. 62-77.

Kocowski, T. (2002) Prawne możliwości nieodpłatnego zbycia przez gminę pracownikom spółki udziałów (akcji) w prywatyzowanej jednoosobowej spółce utworzonej na bazie majątku po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie Prawne, 3, pp. 22.

Kocowski, T (2004) Utworzenie przez gminę względnie przystąpienie gminy do sportowej spółki akcyjnej, której działalność ukierunkowana jest na sport profesjonalny, przy równoczesnym prowadzeniu sportu amatorskiego dzieci i młodzieży, Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie Prawne, 6, pp. 62.

Kupis, P. (2013) Nadzór w komunalnych spółkach handlowych – uwagi na tle ustawy o gospodarce komunalnej oraz kodeksu spółek handlowych, Samorząd Terytorialny, 6, pp. 37-47.

Maciejko, W. & Zaborniak, P. (2007) Tworzenie spółek kapitałowych przez samorząd gminny jako forma ograniczania lokalnego bezrobocia, Samorząd Terytorialny, 1-2, pp. 67-74.

Modrzejewski, A. K. (2017) Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych a powierzone spółkom komunalnym zadania zagospodarowania odpadów komunalnych, Samorząd Terytorialny, 6, pp. 75-83.

Pacud, R. (2008) Rec.: Gonet W. (2007) Spółki komunalne (Warszawa), Przegląd Prawa Publicznego, 7-8, pp. 162-168.

Reśko, D., Wołowiec T. (2013) Dopuszczalność powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonywania usług publicznych komunalnej spółce prawa handlowego, Finanse Komunalne, 12, pp. 43-52.

Schoch, F. (1992) Privatisierung der Abfallentsorgung (Kolonia).

Sowiński, R. (2003) Warunki prawne funkcjonowania spółek komunalnych i ich specyfika, Rejent, 6, pp. 160.

Supreme Court (2015) Judgment of the Supreme Court of 7 October 2015 (2016), I CSK 826/14, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, 9, pp. 107.

Supreme Court (2013) Resolution of the Supreme Court of 4 February 1993 (1994), III AZP 35/92, Samorząd Terytorialny, 4, pp. 69.

Szczepaniak, R. (2014) Kwestia odpowiedzialności prawnej jednostki samorządu terytorialnego za działania spółek komunalnych, Samorząd Terytorialny, 6, pp. 43-54.

Wojtkowiak, A. (2013) Spółki prawa handlowego jako przedsiębiorcy wykonujący działalność o charakterze użyteczności publicznej, Przegląd Prawa Publicznego, 1, pp. 7-18.

Zaborniak, P. (2001) Organizacyjno-prawne formy realizacji zadań gospodarczych samorządu terytorialnego, CASUS, 2, pp. 17-23.

Published
2020-10-29
Section
Article