Flaws and Advantages of the Polish Local Self-Government in the 21st Century: Social Consultations at the Local Level

  • Edyta Sokalska Warmia and Mazury University in Olsztyn
Keywords: public dialogue, self-government, social cosultations, social dialogue, communication technologies, municipality, participation, deliberation

Abstract

The purpose of the article is to present the Polish empire concerning the creation and development of local self-government in the post-communist political regime, and the development of some modern forms of social consultations, particularly at the local level. In many administrative units, it might be observed that the bonds between local societies and local authorities have been strengthened during the last years. Polish local self-governmental bodies develop some new forms and tools of communication. They provide municipalities with the freedom of participation in a decision-making process, and they give the opportunity to faster exchange of information and answers to the local problems.

References

Ahlstrom-Vij, K. (2012) Why Deliberative Democracy is (Still) Untenable, Public Affairs Quarterly, 26(3), pp. 199-220.

BADAM Baza Danych Miasta (2018) Reports on Poznań. 03. City Administration. Public participation and social consultations, available at: https://badam.poznan.pl/en/v-budget-and-development/public-consultation-and-citizen-participation (July 12, 2019).

Bartnicki, S. (2014) Konsultacje społeczne jako aspekt demokracji semibezpośredniej we władztwie gminnym województwa podlaskiego, Pogranicze. Studia Społeczne, 23, pp. 167-186.

Bożek, M. (2012) Konstytucyjne podstawy partycypacji społecznej i formy jej realizacji w samorządzie terytorialnym, Przegląd Sejmowy, 5(112), pp. 89-113.

Brezovnik, B. (2008) Decentralization in Theory and Practice, Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 6(1), pp. 87-103, https://doi.org/10.4335/33.

Bua, A. & Escobar, E. (2018) Participatory-Deliberative Process and Public Agendas: Lessons for Policy and Practice, Policy Design and Practice 1(2), pp. 126-140, https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1469242.

Chambers, S. (2018) Human Life is Group Life: Deliberative Democracy for Realists, Critical Review. A Journal of Politics and Society, 30(1-2), pp. 36-48, https://doi.org/10.1080/08913811.1466852.

Cross, B. (2019) Deliberative systems theory and activism, Critical Review of International and Political Philosophy, pp. 1-18, https://doi.org/10.1080/13698230.2019.1584842.

Curato, N., Dryzek, J.S., Ercan, S.A., Hendriks, C.M. & Niemeyer, S. (2017) Twelve Key Findings in Deliberative Democracy Research, Dædalus. Journal of the American Academy of Arts & Sciences. The Prospects and Limits of Delibarative Democracy, 146(3), pp. 28-38, https://doi.org/10.1162/DAED_a_004444.

Curato, N., Hammond, M. & Min, J.B. (2019) Power in Deliberative Democracy. Norms, Forums, Systems, (Palgrave Macmillan), https://doi.org/10.10007/978-3-319-95534-6.

Desperak, I. (2014) Dialog społeczny a partycypacja (na przykładzie Łodzi), In: Sienkiewicz, M. W. & Sidor, M. (eds.) Dialog obywatelski: formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju (Lublin: Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego), pp. 169-180.

Długosz, D. & Wygański, J. J. (2005) Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej (Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych).

Elster, J. (1998) (ed.) Deliberative Democracy (New York: Cambridge University Press), https://doi.org/10.1017/CBO9781139175005.

Elstub, S., Ercan, S. & Mendonça, R.F. (2016), The Fourth Generation of Deliberative Democracy, Critical Policy Studies, 10(2), pp. 139-151, https;//doi.org/10.1080/19460171.1175956.

Ercan, S. A. & Dryzek, J. S. (2015) The Reach of Deliberative Democracy, Policy Studies, 36(3), pp. 241-248, http://dx.doi.org/10.1080/01442872.2015.1065969.

Escobar, E. (2011) Public Dialogue and Deliberation. A Communication Perspective for Public Engagement Practitioners (Edinburgh Beltane – Beacon for Public Engagement).

Fazi, E. & Smith, J. (2006) Civil dialogue: making it work better. Study commissioned by the Civil Society Contact Group, available at: http://act4europe.horus.be/module/filelib/civil%dialogue/%making%it%work%better.pdf (March 18, 2019).

Ferández-Martínez, J. L., García-Espín, P. & Jiménez-Sánchez, M. (2019) Particiatory Frustration: The Unintended Cultural Effect of Local Democratic Innovations, Administration & Society, pp. 1-31, https://doi.org/10.1177/0095399719833628.

Gminny Ośrodek Kultury Goczałkowice-Zdrój, Aktualności, Konsultacje społeczne, available at: http://gok.goczalkowicezdroj.pl/aktualnosc-2-25208-konsultacje_spoleczne_projektu_uchwaly.html (January 5, 2020).

Habermas, J. (1984) The Theory of Communicative Action vol. I. Reason and the Rationalization of Society (Boston: Beacon Press).

Hendriks, C. M. (2016) Coupling Citizens and Elites in Deliberative Systems: The Role of Institutional Design, European Journal of Political Research, 55(1), pp. 43-60, https://doi.org/10.1111/1475-6765.12123.

Kowalczyk, M. (2019) Cyfrowe państwo. Uwarunkowania i perspektywy (Warszawa: Wydawnictwo PWN).

Krajewska, A. (2007) Konsultacje społeczne w praktyce. Studium dwóch przypadków, In: Rymsza, M. (ed.) Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa (Warszawa: Instytut Spraw publicznych), pp. 127-154.

Kubas, S. (2014) Konsultacje społeczne jako przejaw partycypacji w życiu publicznym na przykładzie miasta Katowic, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 21(2), pp. 169-187.

Kuć-Czajkowska, K. A. & Wasil, J. (2014) Elektroniczne oblicze władzy lokalnej w Polsce – dialog obywatelski przy użyciu narzędzi ICT, In: Sienkiewicz, M. M. & Sidor, M. (eds.) Dialog obywatelski: formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju (Lublin: Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego), pp. 111-122.

Kuyper, J. W. (2018) The Instrumental Value of Deliberative Democracy – Or, do we have Good Reasons to be Deliberative Democrats?, Journal of Public Deliberation, 14(1), pp. 1-33, available at: https://www.publicdeliberation.net/jpd/vol114/art1 (March 21.2019).

Lupia, A. & Norton, A. (2017) Inequality is Always in the Rom: Language & Power in Deliberative Democracy, Dædalus. Journal of the American Academy of Arts & Sciences. The Prospects and Limits of Delibarative Democracy, 146(3), pp. 64-76, https://doi.org/10.1162/DAED_a_00447.

Makowski, G. (2013) Międzynarodowe standardy partycypacji publicznej na poziomie lokalnym. Analiza wybranych aktów prawa porównawczego, In: Sobiesiak-Penszko, P. (ed.) Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012 (Warszawa: Instytut Spraw Publicznych), pp. 11-23.

Makowski, G. (2013) Przegląd prawno-instytucjonalnych ram konsultacji społecznych na poziomie samorządu terytorialnego, In: Sobiesiak-Penszko, P. (ed.) Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012 (Warszawa: Instytut Spraw Publicznych), pp. 24-45.

Marchaj, R. (2017) Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim, Metropolitan, 1(7), pp. 18-30.

Markowski, R. (2014) Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę (Warszawa: Instytut Obywatelski), available at: http://www.instytutobywatelski.pl (December 21, 2019).

Mendza-Drozd, M. (2010) Zagadnienie konsultacji społecznych w Unii Europejskiej. Analiza wybranych instytucji i dokumentów, opracowanie w ramach zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa sierpień 2010, availlable at: http//www. partycypacjaobywatelska.pl/uploads/2b_konsultacje_ue_raport.pdf (June 08,2019).

Operational Programme Digital Poland for 2014-2020, available at: http://www.fundusze europejskie.gov.pl/media/10410/POPC_eng_1632015.pdf (January 5, 2020).

Parkinson, J. (2006) Deliberating in the Real World: Problems of Legitimacy in Deliberative Democracy (Oxford: Oxford University Press).

Parnes, J. (2014) Rola ICT w rozwoju lokalnego dialogu obywatelskiego, In Sienkiewicz, M. W. & Sidor, M. (eds.) Dialog obywatelski: formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju (Lublin: Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego), pp. 123-130.

Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, znak sprawy: 43/DPP/PN/2009 (2011) (Warszawa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013), available at http://www. pożytek.gov.pl/files/Biblioteka/raport_efekt_konsult.pdf (January 06, 2020).

Rawls, J. (1999) A Theory of Justice. Revised Edition (Oxford, New York: Oxford University Press).

Sartori, G. (1962) Democratic Theory (Detroit: Wayne State University Press).

Schimanek, T. (2007) Dialog obywatelski Polska 2007. Ocena wybranych instytucji dających obywatelom możliwość wpływania na podejmowanie decyzji publicznych (Warszawa: Fundacja Instytut Spraw publicznych, Warszawa).

Shapiro, I. (2017) Collusion in Restraint of Democracy: Against Political Deliberation, Dædalus. Journal of the American Academy of Arts & Sciences. The Prospects and Limits of Delibarative Democracy, 146(3), pp. 77-84, https://doi.org/10.1162/DAED_a_00448.

Sienkiewicz, M.W. & Sidor, M. (eds.) (2014) Dialog obywatelski: formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju (Lublin: Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego).

Sienkiewicz, M. W. (2014) Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na poziomie powiatu w Polsce, In Sienkiewicz, M. W. & Sidor, M. (eds.) Dialog obywatelski: formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju (Lublin: Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego), pp. 13-28.

Sobiesiak-Penszko, P. (ed.) (2013) Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012 (Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych).

Sokalska, E. (2017) The Crisis of Representative Democracy - Deliberative Democracy as the Legitimization of State and Local Authorities, Law and Forensic Science” 13(1), pp. 28-38, available at: http:www.lawforensics.org (December 4, 2019).

Stokes, S.C. (1998) Pathologies of Deliberation, In: Elster, J. (ed.) Deliberative Democracy (New York: Cambridge University Press), pp. 123-139, https://doi.org/10.1017/CBO9781139175005.007.

Towalski, R. (ed.) (2007) Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje (Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, Fundacja Instytut Spraw Publicznych).

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych ustaw, Journal of Laws of the Republic of Poland 2001, no. 45, pos. 497.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Journal of Laws of the Republic of Poland 2018, pos. 130.

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach administracji ogólnej, Journal of Laws of the Republic of Poland 1990, no. 21, pos. 123.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Journal of Laws of the Republic of Poland 1990, no. 16, pos. 95.

Uziębło, P. (2009) Demokracja partycypacyjna (Gdańsk: Centrum Badań Społecznych).

Woźniczko, J. (2019) Konsultacje społeczne jako narzędzie partycypacji publicznej. Opracowania tematyczne. OT-666 (Warszawa: Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji Korespondencji), available at https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/171/plik/ot_666.pdf (January 10, 2020).

Zalejski, J. (2013) Rola konsultacji społecznych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Wasilków, Ekonomia i Prawo, 12(1), pp. 47-56, https://doi.org/10.12775/EiP.2013.004.

Zasady dialogu społecznego. Dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 r. Załącznik nr 1. Dialog społeczny – istota, pojęcia, metody (Warszawa: Rada Ministrów).

Zychowicz, Z. (2014) Konsutacje społeczne w samorządzie (Szczecin: Instytut Rozwoju Regionalnego).

Published
2021-01-26
Section
Article