Tribunal of the Teharje Kosezi Community

  • Željko Oset University of Nova Gorica, School of Humanities, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
Keywords: legal history, kosezi tribunal, Teharje kosezi community, Slovenia

Abstract

Teharje kosezi community enjoyed a particular legal status which it successfully preserved until the abolishment of feudalism in 1848. Thus the community had its own first-instance judiciary for civil cases, performed its obligations, corvee exempt, to the lord and the state collectively, kosezi could sell their land without hindrance, had the right to bear arms, freely elect the sodin and the mayors of their župas. Such legal status, obtained through manorial service under the margraviate of Celje, was founded on the privilege issued by the lord. The oldest privilege preserved, issued by Ferdinand I. of Habsburg, dates to 1537. Tribunal had its sub judicial area that included, aside from Teharje settlement, sixteen kosezi settlements in Savinjska valley. Representatives of all settlements gathered once a year around St. George’s Day (April 23rd) on the day of sodin elections that had to be confirmed by either the vidame in Celje or the leaser of Forhtenek manor. The function of the tribunal itself can be made out from its preserved tribunal register for the period from 1715 to 1849 where most entries date between 1715 and 1718. During this time, the register lists 68 cases, predominantly unsettled debts, whereas handled by the tribunal were verbal injuries (verbal iniuri), corporal injuries, and disputes on inheritance. As a rule, proceedings took place monthly in the center of Teharje settlement or, in case of poor weather, the nearby church of St. Stephen.

References

Grafenauer, B. (1952) Ustoličevanju koroških vojvod in država karantanskih Slovencev (Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti).
Kambič, M. (1996) Organizacija sodišč na slovenskem ozemlju v 16. stoletju s posebnim ozirom na Kranjsko, Arhivi, 19(1/2), pp. 1-17.
Kambič, M. (2005) Razvoj kazenskega prava na Slovenskem do leta 1848, In: Kambič, M. & Budna Kodrič, N. (eds.) Malefične svoboščine Ljubljančanov = Deren von Laibach Malefitzfreyhaittn: Ljubljanski kazenski sodni red (Ljubljana: Pravna fakulteta, 2005).
Koropec, J. (1985) Mi smo tu, velik punt na Slovenskem v letu 1635 (Maribor: Založba Obzorja).
Orožen, I. (1880) Das Bisthum und die Diözese Lavant III (Cilli-Celje: Rakusch J.).
Orožen, J. (1971) Zgodovina Celja in okolice, I. del (Celje: Kulturna skupnost).
Otorepec, B. (1988) Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem (Ljubljana: Slovenska matica-ZRC SAZU).
Pečnak, J. (1894) Local Chronik der Edlinge von Tüchern (Cilli- Celje: Pečnak).
Polec, J. (1927-1928) Razpored sodnih inštanc v slovenskih deželah od 16. do 18. stoletja, Zbornik razprav Pravne fakultete, 5, pp. 116-142.
Štih, P. & Simoniti, V. (2009) Na Stičišču svetov: Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja (Ljubljana: Modrijan).
Žontar, J. (1940) K zgodovini prevedbe koseščin v kupna zemljišča, Slovenski pravnik, 54(11/12), pp. 285-295.
Published
2015-01-11
Section
Article