Constitutional and Legal Foundations for Local Self-Government Law-making: Does the Slovak Republic Need More Precise Legal Regulation?

  • Jaroslav Mihálik University of Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Social Sciences
  • Bystrík Šramel University of Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Social Sciences
Keywords: law-making, local self-government, Slovak Republic, constitutionality, legality

Abstract

The law-making process is one of the extremely important forms of local self-government activities. By means of law-making, local self-government regulates the conditions of life and behaviour of the local community living in a particular area of local self-government. Through law-making, therefore, local self-government can significantly interfere with an individual's life. The paper is focused on the analysis of the current legal regulation of the local self-government law-making process in the Slovak Republic and the identification of its weak points. The authors examine the results of control activities of authorities performing the review of constitutionality and legality of local law-making. On this basis, we submit a number of suggestions and incentives for changing the current legal regulation of law-making competence of local self-government.

References

Briestenský, L. (2016) Zasadnutie obecného zastupiteľstva - proces a jeho vedenie, Právo pre ROPO a obce v praxi, 9 (2), pp. 11-16.

Čentéš, J. (2013) Oprávnenia slovenskej prokuratúry v netrestnej oblasti, Trestní právo, 17(5-6) pp. 22-27.

Čentéš, J. (2008) Prokuratúra v Slovenskej republike - ústavné limity a pôsobnosť v trestnej oblasti, Státní zastupitelství, 6(11-12) pp. 18-26.

Drgonec, J. (2012) Ústava Slovenskej republiky: Komentár (Šamorín: Heuréka).

Fábián, A. (2014) Basic Rules for Local Self-Governments in Hungary, Zeszyty naukowe instytutu administracji ajd w Częstochowie, 2(10), pp. 131-139.

Hašanová, J. (2011) Správne právo: Všeobecná a osobitná časť (Bratislava: Veda).

Hendrych, D. (2009) Správní věda: Teorie veřejné správy (Praha: Wolters Kluwer ČR).

Hoffmann, M. (2010) Prokuratúra SR - orgán ochrany práva (Žilina: Eurokódex).

Horváth, P.& Šebík, K. (2015) Voting behavior and municipal elections 2014 in Slovakia, Slovak Journal of Political Sciences, 15(2), pp. 93-113.

Jakab, R. (2009) Normotvorný proces v územnej samospráve, Justičná revue, 61(3), pp. 383-391.

Jesenko, M. (2015) Tvorba práva na úrovni obcí v podmienkach Slovenskej republiky, Grant Journal, 4(2), pp. 35-39.

Klimek, L. (2017) Mutual recognition of judicial decisions in European criminal law (Cham: Springer).

Klíma, K., Bílý, J., Svobodová, M., Boháček, M., Bandžak, J., Fiala, Z., Klíma, P., Vostrá, Z., Vetešník, P., Forejtová, M., Odehnalová, J., Novotná, M., Chvátalová, I., Kudrna, J. & Malast, J. (2015) Veřejná správa a lidská práva (Praha: Metropolitan University Prague Press).

Kukliš, P. & Virová, V. (2012) Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie) (Žilina: EUROKÓDEX).

Kuruc, J. (2007) K aktuálnym otázkam konania a rozhodovania súdov v správnom súdnictve (Žilina: Poradca podnikateľa).

Madar, Z. (2002) Slovník českého práva (Praha: Linde Praha).

Machajová, J., Sobihard, J., Hrnčiar, D., Pirošík, V., Pirošíková, M., Pomahač, R., Průcha, P., Hutta, V. & Škultéty, P. (2014) Všeobecné správne právo (Žilina: EUROKÓDEX).

Orosz, L. & Mazák, J. (2004) Obce a samosprávne kraje v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (Košice: Mayor Group).

Procházka, R., Káčer, M. (2013) Teória práva (Bratislava: C. H. Beck).

Průcha, P. (2004) Správní právo: Obecná část (Brno: Masarykova univerzita).

Svák, J., Kukliš, P., Balog, B. & Surmajová, Ž. (2012) Teória a prax legislatívy (Žilina: Eurokódex).

Škultéty, P., Andorová, P., Tóth, J. (2012) Správne právo hmotné. Všeobecná časť (Šamorín: Heuréka).

Tekeli, J. (2012) Tvorba a vydávanie všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov obcí, Právo pre ROPO a obce v praxi, 5(9), pp. 19-24.

Tekeli, J. (2012) Tvorba a vydávanie všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov obcí (II.), Právo pre ROPO a obce v praxi, 5(10), pp. 13-18.

Tekeli, J. (2012) Tvorba a vydávanie všeobecne záväzných nariadení a vnútorných predpisov obcí (III.), Právo pre ROPO a obce v praxi, 5(11), pp. 9-14.

Tekeli, J., Hoffmann, M. (2014) Zákon o obecnom zriadení: Komentár (Bratislava: Wolters Kluwer).

Vrabko, M., Cepek, B., Martvoň, A., Pekár, B., Srebalová, M., Škrobák, J., Tóthová, K. & Vačok, J. (2012) Správne právo hmotné. Všeobecná časť (Bratislava: C. H. Beck).

Vrabko, M., Cepek, B., Martvoň, A., Pekár, B., Srebalová, M., Škrobák, J., Tóthová, K. & Vačok, J. (2013) Správne právo procesné : Všeobecná časť (Bratislava: C. H. Beck).

Published
2019-07-24
Section
Article