Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in Estonian Legislation

  • Sulev Lääne Tallinn University
  • Sulev Mäeltsemees Tallinn University of Technology, School of Business and Governance
  • Vallo Olle Office of Chancellor of Justice
Keywords: European Charter of Local Self-Government, administrative reform, local taxes, public services, local autonomy, Estonia

Abstract

The restoration of local self-government, initially at two levels, began in Estonia in 1989. Since 1993, local self-government has been a single-level system comprising of cities and rural municipalities. There were about 250. The need to carry out an administrative-territorial reform was discussed for years; meanwhile, several voluntary mergers took place. A national reform was completed only in the autumn of 2017. The Constitution of Estonia, specifically Articles 154-160 are very much in keeping with the principles of the European Charter of Local Self-Government, although the Charter was ratified two years after the Constitution was adopted in 1992. The Charter is of great importance in legislation and in case law. The biggest problems relate to the funding of local government, which has been highlighted by CLRAE in its monitoring reports. From the point of view of local governments' economic autonomy, the low share of local taxes in local budgets is a significant shortcoming. At the initiative of researchers focusing on local self-government issues at universities, a think tank POLIS was set up.

References

Bennett, R. J. (ed.) (1993) Local Government in the New Europe (London: Belhaven Press).

Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE) (2000) Recommendation 81 (2000) on the situation of local democracy in Estonia (Strasbourg: CLRAE).

Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE) (2010) Recommendation 294 (2010) on local democracy in Estonia (Strasbourg: CLRAE).

Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE) (2017) Recommendation 401 (2017) Local democracy in Estonia (Strasbourg: CLRAE).

Drechsler, W. (1997) Avalik haldus kui riigiteadus, In: Drechsler, W. (ed.) Avaliku halduse alused: valimik Euroopa esseid (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus), p.11.

Franzke, J. (2010) Problems of the Public Administrative Capacity in the Baltic Sea Regional Networks: German Experience, In: Sootla, G. & Lääne, S. (eds.) The European Union Baltic Sea Region Strategy - a new challenge for knowledge-based regional and local governance and cooperation (Tallinn: Tallinn University Institute of Political Science and Governance), pp. 135-139.

Friedrich, P., Nam, C., & Reiljan, J. (2010) The need of municipal fiscal equalization reform in Estonia. Kohalike omavalitsuste rahastamise tasakaalustamise reformi vajalikkus Eestis, Discussions on Estonian Economic Policy, 18, pp. 34-37.

Haveri, A. (2013) Introduction to Twenty Years of Capacity Building in Local Government, In: de Vries, M. S. & Nemec, J. (eds.) Public Sector Dynamics in Central and Eastern Europe (Bratislava: NISPAcee Press), pp. 95-98.

Horváth, T. M. (2000) Directions and Differences of Local Changes, In: Horváth, T. M. (ed.) Decentralization: Experiments and Reforms, 2nd ed., Vol. 1 (Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative), pp. 19-60.

Kaldmäe, M. (Ed.) (1991) Ülevaade Taani kohalikust omavalitsusest: Taani-Eesti ühisseminar, 8.-10. jaan. 1992 (Tallinn: Riigikantselei trükikoda).

Kattai, K., Lõhmus, M., Lääne, S., Mäeltsemees, S., Noorkõiv, R.., Raagmaa, G., & Truuväli, E.-J. (2016) Teadlaste seisukohtadest - Kohaliku omavalitsuste reform – kas seekord õnnestub?, Presentation (Tallinn: Polis MTÜ).

Kettunen, P. (2015) The Finnish Municipal Reform, Anali Hrvatskog politološkog društva: časopis za politologiju, 11(1), pp. 55-70.

Kolk, T. (2011) Millist kohaliku omavalitsuse rahastamise süsteemi nõuab põhiseadus?, Riigikogu Toimetised, 23, pp. 71-80.

Leskelä, R.-L., Rissanen, A., Tolkki, H., Valtakari, M., Uusikylä, P., & Ranta, T. (2018) Maakunnan ohjausmallit – MOHJU. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja (33).

Lääne, S., Mäeltsemees, S., Vare, R., & Kattai, K. (2017) Eesti omavalitsussüsteemi taastamisest ja arengust – õigusruumist, analüüsist ja haldusreformidest, In: Ludvig, S., Lääne, S. & Mäeltsemees, S. (eds.) Eesti kohalik omavalitsus ja liidud - taastamine ning areng 1989-2017 (Tallinn: Eesti Maaomavalitsuste Liit, Polis MTÜ), pp. 85-132.

Lääne, S., Truuväli, E.-J., Mäeltsemees, S., Vare, R., Kalev, L., Sootla, G., Kattai, K., Olle, V. (2018) MTÜ Polis ühisettekanne. Eesti riik ja omavalitsus – algusest tänapäevani ja edasi. Foorum: Eesti riik ja omavalitsused- 100 aastat. Presentation, Riigikogu Konverentsikeskus.

Mäeltsemees, S. (1994) Basic Information on Local Governments in Estonia, In: Lowther, E. (ed.) Local governments in the CEE and CIS, 1994: an anthology of descriptive papers (Budapest: Institute for Local Government and Public Service), pp. 73-84.

Mäeltsemees, S. (2009) Rechts- und Wirtshaftsprobleme der Gebietsreform in Estland, In: Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik XVII Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik der Universität Tartu, Lehrstuhl für Regionalpolitik der Tallinner Technologischen Universität, Institut für Volkswirtschaftslehre und Wirschatspolitik der Fachhonschschule (Kiel: Berliner Wissenschafts-Verlag), pp. 56-63.

Mäeltsemees, S. (2010) Position of Capital Cities in Baltic Sea Economic Area, In: Kramer, J.W., Prause, G. & Sepp, J. (eds.) Baltic Business and Socio-Economic Development 2007, 3rd International Conference Tallinn, Estonia, June 17–19, 2007 (Berlin, Tallinn: Berliner Wissenschafts-Verlag), pp. 615-629.

Mäeltsemees, S. & Lõhmus, M. (2008) Economic Problems in the Municipalities of the Capital City Area/ Galvaspilsetas apkartnes pašvaldibu ekonomikas problemas, In: Krastinš, O. & Vanags, E. (eds.) Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2008. Zinātniskie raksti/ The Results of Statistical Scientific Research (Riga: Latvijas Respublikas Centrālā statistikas pārvalde), pp. 192-204.

Mäeltsemees, S. & Lõhmus, M. (2008) Revenue base of Estonian local governments, regional disparities and economic problems in the municipalities of the capital city area, In: Eesti majanduspoliitilised väitlused XVI / Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik XVI / Discussions on Estonian Economic Policy XVI (Berlin; Tallinn: Berliner Wissenschafts-Verlag, Mattimar), pp. 119-134.

Mäeltsemees, S., Kull, M., Lõhmus, M. & Ratas, J. (2012) Wirtschaftliche und soziale Ziele der kommunalen Gebietsreform, In: Mäeltsemees, S., Reiljan, J. & Raudjärv, M. (eds.) Eesti majanduspoliitilised väitlused: Aktuaalsed Euroopa Liidu riikide probleemid / Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik: Aktuelle Probleme der EU-Mitgliedstaaten / Discussions on Estonian Economic Policy: Current problems in the EU Member States (Berlin, Tallinn: Berliner Wissenschafts-Verlag), pp. 108-125.

Mäeltsemees, S., Lõhmus, M. & Ratas, J. (2013) Inter-Municipal Cooperation: Possibility for Advancing Local Democracy and Subsidiarity in Estonia, Halduskultuur - Administrative Culture, 14, pp. 73-98.

Nummela, J., Ryynänen, A. (1993) Kuntahallinnon vaihtoehdot. Kansallisvaltion etäispäätteestä kansalaisyhteiskunnan perustaksi (Helsinki: Lakimiesliiton kustannus).

Olle, V. (2013) Arvamus omavalitsuskorralduse seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse põhiseaduspärasuse kohta (Tallinn: Rahandusministeerium).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2011) Estonia: Towards a Single Government Approach, OECD Public Governance Reviews (Paris: OECD Publishing).

Reiljan, J. & Timpmann, K. (2010) Kohalike omavalitsuste tuluautonoomia probleemid ja arenguvõimalused Eestis/ The problems and development potential of revenue autonomy in Estonian municipalities, In: Mäeltsemees, S. & Reiljan, J. (eds.) Eesti majanduspoliitilised väitlused/ Discussions of Estonian economic policy (Berlin, Tallinn: Berliner Wissenschafts-Verlag), pp. 120-126.

Riigikontroll (2012) Avalike teenuste pakkumise eeldused väikestes ja keskustest eemalasuvates omavalitsustes (Tallinn: National Audit Office of Estonia).

Riigikontroll (2017) Kohalike omavalitsuste rahastamine (Tallinn: National Audit Office of Estonia).

Schenk, A. (2010) Local and Regional Dimension of the EU Strategy for the Baltic Sea Region, In: Sootla, G. & Lääne, S. (eds.) The European Union Baltic Sea Region Strategy - a new challenge for knowledge-based regional and local governance and cooperation (Tallinn: Institute of Political Science and Governance, Tallinn University), pp. 65-70.

Sootla, G., & Kattai, K. (2012) Estonia: Challenges and lessons of the development of local autonomy, In: Loughlin, J., Hendriks, F. & Lindström, A. (eds.) The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe (Oxford: Oxford University Press), pp. 576-595.

Sootla, G., & Lääne, S. (2012) Estonia: Responses to the Decline of Local Autonomy, In: De Vries, M. & Nemec, J. (eds.) Public Sector Dynamics in Central and Eastern Europe (Bratislava: NISPA, Network of Institutes and Schools of Public administration in Central Eastern Europe), pp. 141-153.

Sootla, G. & Lääne, S. (2012) Keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse suhted, In: Vetik, R. (ed.) Eesti poliitika ja valitsemine 1991-2011 (Tallinn: TLÜ Kirjastus), p. 293.

Sootla, G. & Lääne, S. (2013) Public Administration Developments and Practices in Estonia, In: Liebert, S., Condrey, S.E. & Goncharov, D. (eds.) Public Administration in Post-Communist Countries (USA: Taylor @ Frances Group), p. 166.

Sootla, G., Kattai, K., Lääne, S. & Viks, A. (2016) Top down and bottom up approaches to local government reforms: a need for balanced approach, NISPAcee annual conference 'Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress,' Zagreb, May 19-21 (Bratislava: NISPA Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central Eastern Europe), pp. 1-15.

Stober, P. (1997) Põhiseadusõiguslik ja põhiseaduspoliitiline hinnang Eesti põhiseaduse kohalikku omavalitsust puudutavatele sätetele, Põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjon (Estonia: Justiitsministeerium)

Teder, I. (2009) Õiguskantsler: haldusreformi läbiviimine näitab riigivõimu tugevust. (Postimees), available at: https://www.postimees.ee/88980/oiguskantsler-haldusreformi-labiviimine-naitab-riigivoimu-tugevust (April 20, 2018).

Vakkuri, J. & Stenvall, J. (2010) State-Local Relations in Finland – Perspectives to Current Political Reforms, In: Sootla, G. & Lääne, S. (eds.) The European Union Baltic Sea Region Strategy - a new challenge for knowledge-based regional and local governance and cooperation (Tallinn: Institute of Political Science and Governance, Tallinn University), pp. 189-194.

Published
2018-10-23
Section
Thematic Articles